År 2007 ökade antalet anmälda fall med 10 % jämfört med 2006. Det totala antalet blev 470 och av dessa smittades 73 i Sverige. Av samtliga rapporterade fall var 58 % kvinnor. Trots ökningen är det lika stor andel inhemskt smittade som under 2006, cirka 16 %. Av de inhemskt smittade var ungefär en fjärdedel under 10 år. De inhemska fallen var spridda över året med en topp i november, men det var också många fall under sen vår och tidig höst. Stockholms och Skåne län stod för flest inhemska anmälningar.

Fördelningen av typer av Shigella var ungefär densamma som året innan. Av de inhemska fallen var 64 % S. sonnei, 25 % S. flexneri och 5 % S. boydii. Liksom flera år tillbaka har de flesta som smittats utomlands smittats i Egypten eller Indien.

Under augusti och september skedde ett stort utbrott av Shigella sonnei i Danmark. Totalt anmäldes 218 danska fall och smittan spårades till färsk minimajs som importerats från Thailand. Minimajsen hade även sålts till bland annat Australien, där 12 fall rapporterades, och till Sverige. I Sverige insjuknade 4 personer från Skåne med S. Sonnei där samtliga hade besökt Danmark under den aktuella perioden. Den majs som såldes till Sverige var troligen från icke kontaminerade batcher och det förklarar varför vi inte fick några inhemska fall.
Ytterligare ett utbrott noterades under året. Efter en middag för 20 personer i Skåne blev 10 personer magsjuka. Hos 5 verifierades Shigella sonnei och 2 sekundärfall identifierades. Det visade sig att värdinnan hade varit i Egypten och blivit magsjuk. Shigella kunde dock aldrig bekräftas hos henne.