Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 591 fall av syfilis motsvarande en incidens av 5,7 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 24 procent jämfört med 2020 (n=474). Sedan 2012 ses en kraftigt ökande trend för syfilis i landet (figur 1). Av de rapporterade fallen hade 32 procent (n=191) primär syfilis, 23 procent (n=134) sekundär syfilis och 36 procent (n=210) tidigt latent syfilis (mindre än 1 år efter smittotillfället). Resterande 9 procent (n=56) hade oklart infektionsstadium eller saknade information om sjukdomsstadium. Under 2021 fortsatte antalet fall som smittats i Sverige att öka (figur 2). Antalet fall som rapporterats smittade utanför Sverige var jämförbart med tidigare år, med undantag för ett lägre antal under 2020. I genomsnitt sågs något färre fall smittande utomlands under 2020–2021 jämfört med åren 2017–2019 (medelvärde 101 respektive 139 fall).

Syfilis är fortsatt vanligare bland män och andelen män av fallen ökade från 77 till 92 procent mellan 2020 och 2021 (n=363 respektive n=545). Jämfört med 2020 ökade syfilisfallen med 25 procent bland män och med 18 procent bland kvinnor. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 3 och 4). Under 2021 rapporterades 83 procent av fallen bland män i gruppen män som har sex med män (MSM) (n=452), en fortsatt ökning med 7 procent jämfört med 2020 (figur 5). Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 79 procent i åldrarna över 30 år (75 procent under 2020). Nio procent av männen (n=50) rapporterades ha fått infektionen genom sexuell kontakt med motsatt kön (figur 5). Av syfilisfall bland kvinnor (n=45) rapporterades 76 procent kvinnor ha fått infektionen genom sexuell kontakt med motsatt kön. För 6 procent (n=36) saknades information om smittväg och 1 fall saknade information om kön.

Av samtliga syfilisfall 2021 rapporterades flest från storstadsregionerna (83 procent) och antalet fall minskade i 11 regioner och ökade i 10 av 21 regioner (figur 6). De flesta fall bland män (89 procent) rapporterades bland MSM från de tre storstadsregionerna.

Sammanfattningsvis ökade incidensen av syfilis fortsatt under 2021 och är som tidigare betydligt vanligare bland män, framför allt i gruppen MSM. Den ökande trenden är tydlig för fall som rapporterats smittade i Sverige, medan fall som rapporterats smittade utomlands inte uppvisar samma mönster. Eftersom sjukdomen är långdragen, kan upptäckas sent och rapporteras med fördröjning så kan smittland i många fall vara en osäker uppgift.

Figur 1. Incidensen av syfilis under åren 2012–2021.

Incidens av syfilis under åren 2012-2021. Incidensen har ökat successivt sedan 2012 och är som högst 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av syfilis smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2012–2021.

Antalet fall av syfilis under uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, uppgift saknas och totalt under åren 2012-2021. Antalet fall smittade i Sverige har ökat successivt och är som högst under 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av syfilis hos kvinnor och per åldersgrupp under åren 2012–2021.

Incidens av syfilis hos kvinnor uppdelat på åldersgrupper under åren 2012-2021. Under 2021 är incidensen som högst i åldersgrupperna 25-34 och 15-24 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av syfilis hos män och per åldersgrupp under åren 2012–2021.

Incidens av syfilis hos män uppdelat på åldersgrupper under åren 2012-2021. Incidensen är som högst i åldersgrupperna 25-34 och 35-44 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 5. Antalet rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön under åren 2012–2021.

Incidens av syfilis per smittväg under åren 2012-2021. Incidensen är som högst i gruppen män som har sex med män. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 6. Incidensen av syfilis per region under åren 2019–2021.

Incidens av syfilis per region under åren 2019-2021. Incidensen 2021 är högst i region Stockholm, Uppsala och Skåne. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer