Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 537 fall av syfilis motsvarande en incidens av 5,1 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 10 procent jämfört med 2021 (5,7 fall per 100 000 invånare) men över tid ses en ökande trend (figur 1). Av fallen uppgavs 35 procent (n=168) ha primär syfilis, 22 procent (n=109) sekundär syfilis, 43 procent (n=208) tidigt latent syfilis (mindre än 1 år efter smittotillfället) och 11 procent (n=52) hade oklart infektionsstadium eller att informationen saknades. Under 2022 minskade antalet fall som smittats i Sverige (figur 2) medan antalet fall som rapporterats smittade utanför Sverige ökade till samma nivå som före pandemin. I genomsnitt sågs något färre fall smittande utomlands under 2020–2021 jämfört med åren 2017–2019 (medelvärde 101 respektive 139 fall).

I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 3 och 4).

Under 2022 rapporterades 77 procent av fallen (n=414) tillhöra gruppen män som har sex med män (MSM), vilket är på samma nivå som 2021. Cirka 75 procent av MSM-fallen var över 30 år. Nitton procent av totala antalet fall (n=102 varav 49 kvinnor och 53 män) rapporterades ha fått infektionen genom sexuell kontakt med motsatt kön (figur 5).

Incidensen minskade i tolv regioner och ökade i åtta av 21 regioner, medan Gotland inte rapporterat något fall alls de senaste två åren (figur 6). Högst incidens sågs likt tidigare år i Stockholm. Den största ökningen var i Gävleborg och förklaras av att mer än hälften av fallen var kvinnor varav majoriteten kom från Ukraina och hade upptäckts vid screening i samband med ankomst till Sverige. De flesta fall bland män (79 procent) rapporterades bland MSM från de tre storstadsregionerna.

Sammanfattningsvis minskade incidensen av syfilis under 2022, framför allt i gruppen MSM. Eftersom incidensen uppvisat en ökande trend sedan 2010 är det för tidigt att säga om årets minskning är ett trendbrott.

Figur 1. Incidensen av syfilis under åren 2013–2022.

Sedan 2013 har incidensen av syfilis ökat från 3 fall per 100 000 invånare till 5 fall per 100 000 2022.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av syfilis smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2013–2022.

Under 2022 minskade antalet fall som smittats i Sverige medan utlandssmittade fall ökade till samma nivå som före pandemin.

Figur 3. Incidensen av syfilis hos kvinnor och per åldersgrupp under åren 2013–2022.

Incidensen av syfilis bland kvinnor är generellt låg, oavsett åldersgrupp.

Figur 4. Incidensen av syfilis hos män och per åldersgrupp under åren 2013–2022.

Bland män är incidensen av syfilis högst i åldersgrupperna 25 till 54 år och genomgående högre än incidensen bland kvinnor.

Figur 5. Antalet rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön under åren 2013–2022.

Män som smittats via sex med andra män är den helt dominerande gruppen bland syfilisfall i Sverige.

Figur 6. Incidensen av syfilis per region under åren 2020–2022.

Incidensen av syfilis har minskat i 12 regioner och ökat i åtta regioner. Incidensen är liksom tidigare högst i Stockholm.

Läs mer