Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades elva fall av tyfoidfeber vilket är samma antal som för 2020. För åren 2020–2021 sågs en knapp halvering av antalet fall jämfört med genomsnittet för 2012–2019 (figur 1). Medianåldern var 32 år (spridning 2–49 år) och fem av fallen var kvinnor. I likhet med tidigare år var majoriteten smittade utomlands (n=6). Flest fall rapporterades med Irak som smittland (n=3). För tio av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.

Epidemiologisk typning med helgenomsekvensering utfördes på isolat från samtliga elva fall. Släktskapsanalys visade att sex av fallen, varav de tre med Irak som angivet smittland, kunde kopplas till ett kluster med genetiskt relaterade isolat. Till klustret hörde även isolat från tre tidigare fall smittade i Irak under 2019 och 2020. Predikterad resistens från helgenomsekvensering visade att samtliga isolat kopplade till klustret bär på ESBLA-genen blaCTX-M-15.

Tyfoidfeber är fortsatt en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands, ofta i södra Asien.

Figur 1. Antalet rapporterade fall med tyfoidfeber under åren 2012–2021.

Figuren visar att det årliga antalet fall med tyfoidfeber har varierat mellan elva och 29 under tidsperioden. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer