Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades totalt 85 fall av vibrioinfektion (figur 1) motsvarande en incidens av 0,8 fall per 100 000 invånare. Falldefinitionen för vibrioinfektion ändrades inför år 2020 då fall med faeces som undersökningsmaterial undantogs från bekräftade fall. Det är framför allt incidensen hos utlandssmittade fall som kan komma att påverkas av förändringen.

Det anmäldes fler fall av vibrioinfektion under 2021 (n= 85) jämfört med 2020 (n=61). De flesta fallen smittades i Sverige (n=66) vilket är en dubblering jämfört med 2020 (n=33). Antalet fall smittade utomlands var likt 2020 på en låg nivå (n=8: Figur 1). För elva fall saknades information om smittland. Medianåldern var 52 år (spridning 3–93 år) och liksom tidigare år rapporterades fler män (n=53) än kvinnor (n=30). För två fall saknades information om kön.

Öroninfektion var den vanligaste typen av vibrioinfektion (n=32) och drabbade framför allt unga (median 13 år) och fler män än kvinnor (n=22). Av fall med infektion i sår (n=24) och blod (n=16) smittades 31 fall i Sverige. Medianåldern för de inhemska fallen med sår/blodinfektion var 73 år (spridning 4–91 år).

Bland de inhemskt smittade fallen rapporterades flest fall under juli (n=30) och augusti (n=15), många till följd av bad i kustlandskapen i Götaland och Svealand (figur 2).

V. cholerae (ej CTX producerande) var den vanligaste arten bland fall som smittats i Sverige och orsakde både öron- (n=20) och sår/blodinfektioner (n=11). Hos fyra fall med sår/blodinfektion påvisades V. vulnificus, vilket är en mer aggressiv art.

Höga vattentemperaturer gynnar tillväxt av naturligt förekommande vibriobakterier i framför allt bräckt vatten. Många smittades av bad i juli, en månad som präglades av höga temperaturer under 2021.

Figur 1. Antalet fall av vibrioinfektion smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt antal smittade under åren 2012-2021. Den stora ökningen av fall smittade i Sverige under 2018 berodde på en kraftig ökning av badvattenrelaterade fall till följd av en varm sommar.

Antalet fall av vibrioinfektion uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, uppgift saknas och totalt under åren 2012-2021. Flest fall sågs under 2018 och berodde på en ökning av badvattenrelaterade fall under den varma sommaren. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt antal smittade under 2021.

Antalet fall av vibrioinfektion uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, uppgift saknas och totalt per månad under 2021.  Flest fall sågs under juli månad för fall smittade i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer