Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

OBS! Kategorin viral meningoencefalit innefattar sjukdomsgruppen TBE men även meningoencefalit som utvecklas till följd andra virusinfektioner.

Antalet fall och incidensen innefattar alltså samtliga virala meningoencefaliter. Data på enbart TBE visas årligen i Folkhälsomyndighetens epidemiologiska årsrapporter.

Sjukdomsinformation

2010

Under 2010 anmäldes 174 fall av fästingburen encefalit (TBE), vilket är en minskning med 17 procent jämfört med 2009. Minskningen i antalet fall antas delvis bero på det varma och torra vädret under slutet av juni och början av juli, som sannolikt fick fästingarna att krypa undan för att skydda sig mot intorkning.

Vanligen anmäls fler män med TBE-smitta än kvinnor och 2010 var det en ovanligt skev könsfördelning då ungefär två tredjedelar av fallen var män. Vad denna ojämna könsfördelning beror på är oklart. De flesta fallen var i åldern 30 till 70 år. Hos personer under 30 år förekommer relativt få TBE-fall. Under året rapporterades dessutom sjukdomen hos en tvååring, vilket är mycket ovanligt.

Alla fall utom tre uppgavs ha blivit infekterade i Sverige. Två fall angavs ha blivit infekterade på Åland och ett fall i den finska skärgården.

Fortsatt spridning av TBE i sydvästra Sverige

I stora drag var utbredningen av anmälda TBE-fall över landet som tidigare år med en koncentration längs Östersjökusten i Stockholms och Södermanlands län samt runt Mälaren.

Den spridning av infektionen sydväst över landet som skett under det senaste decenniet var tydlig även under 2010. Under året anmäldes det första fallet på Skånes västkust. Kronobergs län noterade sitt första fall på närmare tio år. Från Örebro län anmäldes två personer smittade inom länet, de första någonsin. Sex personer angavs ha smittats i Västmanlands län, vilket är mer än något år tidigare. Även Södermanland hörde till de län varifrån fler fall anmäldes 2010 jämfört med 2009. Ett fall anmäldes från Dalarnas län och smittades troligen i samma trakt som ett fall under 2008. En person infekterades i Bollnästrakten, ett område där TBE-smitta till människa inte förekommit tidigare. Detta fall var också det första fall som anmälts någonsin från Gävleborgs län.

Figur 1: Smittort för anmälda TBE-fall 2010

Karta 2010

Senare topp än vanligt

2010 års TBE-säsong kom igång relativt sent och de första fallen insjuknade i början av maj. Vanligen brukar majoriteten av de smittade fallen insjukna i augusti, men sommaren 2010 var säsongstoppen förskjuten och inföll först i september (se figur 2). Detta har troligen sin förklaring i väderförhållandena under 2010.

Figur 2: Säsongsvariation i insjukningsdatum för TBE 2007-2010

TBE 2010

Smitta överförs till människa från fästingar

Fästingburen encefalit (eng. Tick-borne encephalitis – TBE) orsakas av ett flavivirus som är ganska nära besläktat med de virus som orsakar japansk encefalit och gula febern. TBE-virus (TBEV) överförs till människan från fästingar av arterna Ixodes ricinus och I. persulcatus. Tre distinkta subtyper av TBEV, med förmodat olika utveckling av sjukdom hos människan, finns beskrivna, den europeiska, den sibiriska samt Fjärran-Östernsubtypen. I Skandinavien är TBE endemiskt i kustregionerna runt Östersjön och rapporterades första gångerna 1954, 1956 och 1963 i Sverige, Finland respektive Danmark. I Norge påvisades första TBE fallet så sent som 1997.