Virala meningoencefaliter (ej TBE)

Virala meningoencefaliter är anmälningspliktiga sedan 2004. De kan orsakas av ett stort antal virus. Under 2007 anmäldes 486 fall av virala meningoencefaliter, varav 182 var orsakade av TBE och 304 fall av andra virus. Av de 304 som inte orsakades av TBE var 294 (97 %) laboratorieverifierade. Fler fall anmäldes från laboratorierna än från klinikerna. Enterovirus var den vanligaste orsaken. Av 150 anmälda fall fanns uppgifter om typning i 34 fall, 30 fall av echovirus samt 4 fall av coxsackievirus.

Bland barn och ungdomar i åldersgruppen 0–19 år anmäldes 84 fall, varav 29 var 0–4 år. Vanligaste orsaken till virusinfektion i centrala nervsystemet hos barn och ungdomar var enterovirus, följt av varicella-zostervirus och herpes simplex typ 2 (HSV 2; se tabell 1). Bland vuxna i åldersgruppen 20–64 år anmäldes 177 fall. I denna åldersgrupp var vanligaste orsaken enterovirus, följt av HSV 2, varicella-zostervirus och HSV 1. Bland äldre i åldersgruppen 65+ anmäldes totalt 43 fall, varav 24 med varicella-zostervirus och 12 med HSV 1 (se tabell 2).

Virala meningoencefaliter som inte orsakades av TBE ökade inte signifikant jämfört med 2006, 304 jämfört med 292 anmälda fall. Däremot ökade andelen med labora­torieverifierade diagnoser. Sannolikt underrapporteras dock sjukdomen fortfarande. Enligt uppgifter från Socialstyrelsens Epidemiologiskt Centrum sjukhusvårdades under perioden 1998–2003 mellan 600–1 100 personer för virusorsakade meningiter och encefaliter per år i Sverige. Årets anmälningar av meningoencefaliter orsakade av varicella-zostervirus inkom i huvudsak från Västra Götaland och Stockholms län. Detta talar för en ökad medvetenhet i dessa regioner om detta virus som orsak till meningoencefalit, medan det troligen underrapporteras/underdiagnostiseras i övriga landsting.

Tabell 1. Antal fall av virala meningoencefaliter fördelade efter antal isolerade virus och virustyper 2007
VirusTypAntal
TBE 182
Enterovirus Totalt 150
Enterovirus Ej typade 116
Enterovirus Echovirus 30
Enterovirus Coxsackievirus 4
Herpes simplexvirus (HSV 1,2) Totalt 84
Herpes simplexvirus (HSV 1,2) HSV-1 26
Herpes simplexvirus (HSV 1,2) HSV-2 56
Herpes simplexvirus (HSV 1,2) Ej typade * 2
Varicella zostervirus** (VZV) 53
Epstein-Barrvirus*** (EBV) 5
Humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) 1
Adenovirus 1
Uppgift saknas 10
Totalt 486
Tabell 2. Åldersfördelning bland virala meningoencefalitfall fördelade efter identifierat virus
Ålders-gruppTBEEnterovirusHSV 1HSV 2HSVVZVHHV6EBVAdeno-virusUppgift saknasTotalt
0–4 2 24 2 1 1 1 31
5–9 7 20 27
10–14 10 6 1 5 1 23
15–19 9 12 3 4 1 2 31
20–24 6 9 1 8 4 1 1 30
25–29 8 15 2 7 2 34
30–34 13 24 1 5 1 1 45
35–39 13 19 1 8 2 2 45
40–44 23 16 1 7 2 2 51
45–49 15 2 1 7 1 4 30
50–54 21 3 5 2 31
55–59 17 3 1 1 22
60–64 9 2 1 2 14
65–69 14 1 3 1 1 4 2 26
70–74 9 3 1 7 20
75–79 5 1 6 12
80–84 1 2 6 1 10
85–89 2 1 3
90–94 1 1
Totalt 182 150 26 56 2 53 1 5 1 10 486

Virala meningoencefaliter (TBE)

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation, TBE, fortsätter att öka i Sverige. Under 2007 rapporterades 182 fall av TBE till Folkhälsomyndigheten, en ökning med 11 % jämfört med 2006. 175 personer hade troligtvis smittats i Sverige (se figur).

Figur. Antal anmälda TBE-fall i Sverige 2002–2007 per län.

TBE 2007

Som tidigare var de flesta (137 personer; 75 %) smittade i Stockholms och Södermanlands län samt Upplands kusttrakter, både vid Östersjökusten och längs Mälarens mellersta och östra del (se figur). Under de senaste åren har en ökning av antalet anmälda fall skett framförallt från trakterna söder och sydost om Enköping i Uppsalas län och Järfälla i Stockholms län, liksom i Strängnästrakten, Södermanlands län. TBE-fall förekommer också varje år längs Östersjökusten i Östergötland och kring Vättern både vid östra kusten vid Omberg och västra kusten i Hjotrakten. Mellan 3 och 6 fall rapporteras årligen från södra delen av Vänern. Anmärkningsvärt är att 3 fall troligen smittats i Göteborg stad under 2007. Enstaka personer smittas årligen på öarna utanför Gotland (Fårö, Gotska Sandön och Karlsöarna) och under 2007 har 2 personer anmälts smittade där. De senaste åren har 2 till 3 smittats längs Blekingekusten och i Skånes nordöstra hörn årligen.

Av de utlandssmittade har 4 personer smittats på Åland, de övriga 2 i Norge respektive Lettland. Av de smittade var 55 % män. Medelåldern var 43 år (4–82 år).

Sedan 2000 har 17 laboratorieverifierade vaccinationsgenombrott rapporterats varav 7 under 2007.

Den stadiga ökningen av antalet TBE-fall de senaste åren kan ha flera orsaker:

  • l Fästingarna har haft gynnsamma villkor med de långa varma vintrarna.
  • l Media har uppmärksammat TBE betydligt mer, inte minst kopplat till klimatförändringar. Detta i sin tur gör att det finns en ökad uppmärksamhet både hos patienter och personal och att det säkert tas flera prov för att säkerställa diagnos.

Troligen beror ökningen av rapporterade fall på en kombination av ovanstående påståenden.