Virala meningoencefaliter (ej TBE)

Under 2008 anmäldes totalt 585 fall av virala meningoencefaliter varav 224 var orsakade av TBE och 361 av andra virus. Detta var en viss ökning jämfört med tidigare år. Förutom TBE har infektioner orsakade av enterovirus (från 152 år 2007 till 183) och varicella-zostervirus (från 53 fall år 2007 till 72) ökat mest. Fortfarande anmäls de flesta fallen endast från laboratorierna och klinisk anmälan saknas för hälften av fallen.

En stor del av fallen (40 %) rapporterades från Stockholms län och majoriteten av dessa var orsakade av enterovirus. Flest fall (103) inträffade i åldersgruppen 30–39 år. Bland barn och ungdomar upp till 19 år anmäldes 90 fall. Även i den gruppen var enterovirus-infektioner de vanligaste. Under 2008 har 52 prov (28 % av de anmälda) från fall med säkerställd enterovirusorsakad meningoencefalit skickats för typning. Detta är i samma storleksordning som under 2007, då prov på 24 % av fallen undersöktes. Typning kunde genomföras på 41 (79 %) och visade att echovirus 30 fortfarande är den vanligaste typen med 24 fall, medan det var en ökning av echovirus 9 jämfört med 2007, 8 fall mot 4. Övriga typer som identifierades var enstaka fall av echovirus 4, 6, 18, 25, och coxsackievirus B2 och B3.

12 barn hade meningoencefalit orsakad av varicella-zostervirus (VZV), varav en 1-åring och övriga i åldrarna 10–19 år.

I gruppen med personer äldre än 65 år dominerade infektioner orsakade av VZV och herpes simplexvirus typ 1.

Tabell 2:
VirusTypAntal
TBE 224
Enterovirus 183
Herpes simplexvirusTotalt 90
varav HSV-1 29
varav HSV-2  61
Varicella-zostervirus 73
Humant herpersvirus typ 6 5
Epstein-Barrvirus 1
Cytomegalovirus 2
Influensa B 1
Japansk encefalit 1
Uppgift saknas 5
Totalt 585

Virala meningoencefaliter (TBE)

Trender

Under 2008 fortsatte antalet TBE-fall att öka i Sverige. Totalt anmäldes 224 fall, vilket är en ökning med 23 % jämfört med 2007.

Ålder och kön

Under 2008 var det som vanligt en något större andel, 60 %, män som insjuknade i TBE. Medelåldern var 45 år (4–90 år) och två tredjedelar av de sjuka var i åldersgruppen 30 till 69 år.

Smittland

Majoriteten av TBE-fallen, 213 personer, hade smittats i Sverige. Av de utlandssmittade hade 6 personer smittats på Åland, en i Slovakien, en i Ungern och en i ”Nordeuropa”.

Geografisk fördelning

Majoriteten av fallen rapporterades från samma områden som tidigare år, men sjukdomen dök också upp i tidigare TBE-fria områden. De flesta smittades vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

Liksom tidigare har personer också smittats med TBE längs Östersjökusten i Östergötlands och Kalmars län och längs Vätterns kuster, framförallt på den östra sidan vid Omberg samt vid södra delen av Vänern. Ett fåtal personer brukar smittas på Västkusten och under 2008 anmäldes ett par fall så långt norrut som från norra Bohuslän.

Enstaka personer smittas årligen på öarna utanför Gotland och under 2008 anmäldes en person från Gotska Sandön. Liksom de senaste åren har enstaka fall smittats längs Blekingekusten och i Skånes sydöstra hörn.

Värt att notera från 2008 är att det anmäldes ett par fall från södra Dalarna. Det rapporterades ett fall från samma område även 2007. Sålunda verkar nu TBE ha etablerat sig i detta område. Sjukdomen ser dessutom ut att sakta sprida sig norrut längs med Upplandskusten och under året smittades 3 personer strax söder om gränsen till Gävleborgs län.

Det mest spektakulära från 2008 är att en person från Västerbotten som endast befunnit sig inom länets gränser inom inkubationstiden insjuknade. Aldrig tidigare har TBE-fall observerats så långt norrut i Sverige.

Säsongsvariation

Under 2008 rapporterades TBE-fall från april till december med det stora flertalet under juli till oktober.

Minst 8 fall av vaccinationsgenombrott, det vill säga TBE trots vaccination enligt rekommenderat schema, identifierades under 2008. Att fallen hittades berodde framför allt på att det lokala smittskyddet i Stockholm lade ner ett stort arbete på uppföljningen av misstänkta fall.