Bakgrund

Detta tillstånd avser virusinfektioner som drabbar hjärnhinnor, hjärnan samt ibland också ryggmärgen. Det finns ett stort antal virus som kan orsaka meningoencefalit. Övervakning av virala meningoencefaliter orsakade av enterovirus är en del i polioövervakningen.

Utfall

Under 2017 rapporterades 986 fall av virala meningoencefaliter varav 391 var orsakade av TBE och 595 av andra virus. Av övriga agens än TBE var enterovirus den vanligaste orsaken (tabell 1).

Tabell 1. Antal fall av virala meningoencefaliter 2013–2017, fördelning efter påvisat virus.
VirusTyp20132014201520162017
TBE 209 178 268 238 391
Enterovirus 417 355 241 186 211
Herpes simplexvirus (HSV)Totalt 135 158 157 157 138
HSV-1 30 35 44 24 37
HSV-2 95 116 85 95 90
HSV 10 7 28 38 11
Varicella-zostervirus (VZV) 143 140 142 172 172
Humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) 18 22 14 22 17
Epstein-Barrvirus (EBV) 16 32 36 39 9
Cytomegalovirus (CMV) 2 4 4 4 6
West Nile virus 1
Adenovirus 1 1
Japansk encefalit 1 1 1
JC virus 3 1 3 3
Toscana-virus 1 1
Parotitvirus 1
Parechovirus 3 4 42 12
Uppgift saknas 26 11 11 9 25
Totalt 972 904 880 873 986

Ålder och kön

Incidensen av enterovirus-meningoencefaliter var högst bland barn under 1 år (21 fall per 100 000 barn) följt av åldersgruppen 30–39 år (4,5 fall per 100 000 invånare). Majoriteten av fall orsakade av HSV-2 (72 procent) inträffade bland personer i åldrarna 20–49 år. Bland fall i åldersgrupper 60 år och äldre var VZV den vanligaste agens.

Meningoencefaliter orsakade av HSV-2 dominerade hos kvinnor, i 80 procent av fallen. För övriga agens var könsfördelningen jämn.

Mikrobiologi

Övervakning av enterovirus ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram för polio.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Virologisk polioövervakning: virusisolering

Den virologiska polioövervakningen i Sverige baseras på isolering av enterovirus i avföringsprover från patienter med virusorsakad meningoencefalit. Därför är det mycket viktigt att Sverige upprätth��ller en högkvalitativ isolering av enterovirus. Laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten är certifierat och ackrediterat av WHO och enterovirusisolering används i enlighet med Folkhälsomyndighetens och WHO:s riktlinjer. Detta utgör en viktig del av det arbete som utförs i Sverige för att kunna säkerställa att landet även fortsättningsvis kan förklaras poliofritt.

I analysprocessen ingår att alla avföringsprover ympas på L20B- och RD-celler enligt WHO:s riktlinjer. Under 2017 analyserades totalt 118 avföringsprover/isolat med virusisolering, varav 55 avföringsprover/isolat från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. Däribland påvisades ingen vildtypspoliovirus eller poliovirusvaccinstam.

Enligt WHO:s riktlinjer har analysen av avföringsprover med isolering och efterföljande molekylära metoder den högsta sensitiviteten för påvisning av polio. Även om de flesta länder i världen har varit poliofria i många år, är det mycket viktigt att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio eftersom risken för import till Sverige finns.

Vill vi därför vänligen påminna om vikten av:

  • att tänka på polio i diagnostiken av oklara förlamningssymptom (t.ex. AFP) och vid serösa meningiter
  • att skicka avföringsprovet (respektive enterovirusisolatet) till Folkhälsomyndigheten för att upprätthålla det nationella övervakningsprogrammet för polio.

Sammanfattande bedömning

Det totala antalet rapporterade fall av virala meningoencefaliter varierar något årligen, främst beroende av förekomst av TBE och enterovirus.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om viral meningoencefalit

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Folkhälsomyndighetens enterovirusövervakning