Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 639 fall av virala meningoencefaliter motsvarande en incidens av 6,2 fall per 100 000 invånare. Incidensen minskade med 36 procent jämfört med 2019 vilket framför allt berodde på en lägre förekomst av meningoencefaliter orsakade av enterovirus.

Av de rapporterade fallen orsakades 268 av TBE-virus och 371 av andra virus.

Sjukdomsstatistik för Tick Borne Encephalitis.

Bland övriga meningoencefaliter var varicella-zostervirus (VZV) med 156 rapporterade fall den vanligaste sjukdomsorsaken (tabell). Fall orsakade av VZV och herpes simplexvirus (HSV) typ 2 var vanligare hos kvinnor. VZV orsakar meningoencefaliter i alla åldersgrupper, förekomsten ökar dock med åldern. HSV-2 var vanligast i åldersgruppen 20–39 år.

Incidensen av enterovirus-meningoencefaliter minskade i alla åldersgrupper jämfört med tidigare år. Under 2020 rapporterades sex fall vilket motsvarade en incidens på 5 fall per 100 000 barn yngre än ett år, jämfört med en incidens på i genomsnitt 33 fall per 100 000 barn under ett år under åren 2015–2019.

Övervakningen av virala meningoencefaliter och typning av enterovirus är en del av Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram för polio. Molekylär typning av enterovirus utfördes på totalt 67 prover från 56 patienter vid Folkhälsomyndigheten under 2020, varav 36 prover var från 28 patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. De fem vanligast förkommande enterovirustyperna var coxsackievirus (CV-) serotyper CV-B3, CV-A16 och CV-B5 samt echovirus (E-) serotyper E-30 och E-18 (figur 1).

Figur 1: De fem vanligast förekommande enterovirustyperna 2020 jämfört med åren 2019 och 2018.

Stapeldiagram över de vanligaste typerna av enterovirus 2018, 2019 och 2020. NEG dominerar.

Tabell 1. Rapporterade virala meningoencefaliter under åren 2016–2020 fördelat efter påvisat virus.

VirusTyp20162017201820192020
TBE 238 391 385 359 268
Enterovirus 186 211 474 232 31
Herpes simplexvirus (HSV) Totalt 157 138 167 145 120
Herpes simplexvirus (HSV) HSV-1 24 37 40 42 37
Herpes simplexvirus (HSV) HSV-2 95 90 107 96 69
Herpes simplexvirus (HSV) HSV 38 11 20 7 14
Varicella-zostervirus (VZV) 172 172 195 191 156
Humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) 22 17 24 11 23
Epstein-Barrvirus (EBV) 39 9 9 12 10
Cytomegalovirus (CMV) 4 6 4 10 4
West Nile virus 0 0 6 1 0
Adenovirus 1 0 0 2 0
Coronavirus 0 0 1 0 0
Japansk encefalit 0 1 0 0 0
JC virus 3 3 12 9 1
Toscana-virus 0 1 0 0 0
Parechovirus 42 12 25 26 2
Uppgift saknas 9 25 8 8 24
Totalt 873 986  1 310 1 007 639

Läs mer