Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och anmäls som viral encefalit.

Statistik för virala meningoencefaliter

Sjukdomsinformation

West Nile-virusinfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades inga fall av West Nile-infektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium analyserade prover från 9 individer med frågeställning West Nile. Antal analyser av misstänka fall har ökat något de senaste åren.

På grund av utbrott av West Nile-infektion i några av de europeiska länderna under åren 2008–2011 påbörjades en kontinuerlig övervakning av sjukdomen i Europa 2011. Rapporterade fall av West Nile-infektion har sedan dess ökat i Europa och sjukdomen har spridit sig allt längre norrut, bland annat till Tyskland och Nederländerna. Under 2021 rapporterade de europeiska länderna 129 fall till den europeiska smittskyddsmyndigeten ECDC. Därmed minskade antal rapporterade fall jämfört med år 2020 (n=342). Störst förändring skedde i Grekland, som gick från 144 fall år 2020 till 60 fall år 2021. Trots detta var fortfarande Grekland det land som rapporterade flest fall under år 2021 (n=57), tätt följt av Italien (n=55).

Under åren 2012–2019 påvisades totalt 9 positiva fall av West Nile-infektion i Sverige, där samtliga var importfall. Serbien rapporterades som vanligaste smittland följt av Ungern.

Läs mer