West Nile-virusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och anmäls som viral encefalit.

Statistik för virala meningoencefaliter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

West Nile-virusinfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades inga fall av West Nile-virusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 39 individer med frågeställning West Nile-virusinfektion. Antalet analyser av misstänkta fall har ökat något de senaste åren.

Under 2022 rapporterade de europeiska länderna 965 fall varav 73 dödsfall till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, vilket var en stor ökning jämfört med 2021 (n=129).

Under åren 2012–2019 har totalt nio positiva fall av West Nile-virusinfektion påvisats i Sverige varav samtliga varit importfall.

Läs mer