Sjukdomen är anmälningspliktig i Sverige och anmäls som viral encefalit.

Statistik för virala meningoencefaliter

Sjukdomsinformation

West Nile-virusinfektion 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av West Nile-infektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium analyserade prover från 15 individer med frågeställning West Nile.

Mot bakgrund av att utbrott av West Nile-infektion inträffade i Europa under åren 2008–2011 påbörjades en kontinuerlig övervakning av sjukdomen inom Europa 2011.

Lokala fall av West Nile-infektion har ökat de senaste åren i Europa och spridit sig allt längre norrut, däribland till Tyskland och Nederländerna. Det förklarar till viss del också det ökade antalet analyser av misstänka fall som Folkhälsomyndigheten utfört de senaste åren. Under 2020 rapporterades 316 fall, varav 38 dödsfall, som smittats i Europa. Flest fall rapporterades från Grekland (n=143), Spanien (n=77) och Italien (n=66).

Under åren 2012–2019 påvisades totalt 9 positiva fall av West Nile-infektion i Sverige, där samtliga var importfall. Serbien rapporterades som vanligaste smittland följt av Ungern.

Läs mer