Zikavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Zikavirusinfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Folkhälsomyndigheten rapporterar alla fall, som analyserats och som uppfyller ECDCs laboratoriekriterier för zikavirusinfektion, till ECDC samt de fall som uppfyller dessa kriterier och som rapporteras till Folkhälsomyndigheten av landets kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Zikavirusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 bekräftades färre än fem fall av zikavirusinfektion i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 66 individer med frågeställning zikavirusinfektion.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Läs mer