Zikavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Zikavirusinfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten rapporterar alla fall, som analyserats och som uppfyller ECDCs laboratoriekriterier för zikavirusinfektion, till ECDC samt de fall som uppfyller dessa kriterier och som rapporteras till Folkhälsomyndigheten av landets kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Zikavirusinfektion 2017

Bakgrund

Zikavirus är ett virus tillhörande gruppen flavivirus dit även gula febern, dengue, japansk encefalit, fästingburen encefalit (TBE) och West Nile-virus hör. I likhet med gula febern och dengue-virus sprids zikavirus med aedes-myggor som är aktiva dagtid. Zikavirus är känt hos primater sedan 1947 och hos människa sedan 1953 men under lång tid har virusets utbredning varit begränsad till Afrika och Asien och då med milda sjukdomssymtom (feber, hudutslag, konjunktivit).

Med början 2015 uppmärksammades en omfattande spridning av zikavirus i Syd- och Centralamerika som medfört en ökad förekomst av medfödda hjärnskador (mikrocefali) hos barn till zikainfekterade mödrar och akuta neurologiska skador (Guillain-Barrés Syndrom, GBS) i anslutning till infektion med zikavirus. Parallellt med insektsburen smittspridning ackumulerades under 2016 bevis för att det förekom överföring person-till-person av zikavirus via oskyddade sexuella kontakter även om det var relativt sällsynt.

Utfall

Under 2017 har Folkhälsomyndighetens laboratorium analyserat prover från 585 individer varav 16 positiva uppfyllt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s laboratoriekriterier för zikavirusinfektion. Som jämförelse analyserades under 2016 prover från 896 individer varav 34 hade zikavirusinfektion.

Förutom de fall som skickats till Folkhälsomyndigheten för kompletterande analyser har inga övriga fall rapporterats från andra mikrobiologiska laboratorier i landet under 2017.

Utbrott

Under 2017 sågs en betydande avmattning av smittspridningen i Central- och Sydamerika jämfört med 2015–2016, vilket åtminstone delvis kan förklaras med den ökade immuniteten i befolkningen efter en i vissa områden epidemisk smittspridning. Under 2017 sågs lokal smittspridning i Florida och Texas i södra USA av betydligt mindre omfattning än under 2016.

Sammanfattande bedömning

Såväl antalet provtagna individer som antalet laboratoriebekräftade fall av zikavirusinfektion har under 2017 minskat i Sverige jämfört med 2016, som var det första hela kalenderåret med pågående och omfattande smittspridning i någon världsdel.

Zikavirusinfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen varför systematisk inhämtade epidemiologiska data saknas för de svenska fallen. Den remissinformation som finns tillgänglig bekräftar dock den globala bilden av sjukdomsepidemiologin med smitta genom myggbett i länder där sjukdomen förekommer endemiskt. Det finns inga tecken på inhemsk smitta.

Ett upprätthållande av adekvat laboratoriediagnostik är en viktig hörnsten i den kliniska bedömningen av gravida kvinnor som kan vara exponerade för zikavirus.

Den globala epidemiologiska utvecklingen under 2017 har visat en betydande avmattning i de regioner som drabbades hårdast under 2015–2016.

Läs mer