Zikavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Zikavirusinfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten rapporterar alla fall, som analyserats och som uppfyller ECDCs laboratoriekriterier för zikavirusinfektion, till ECDC samt de fall som uppfyller dessa kriterier och som rapporteras till Folkhälsomyndigheten av landets kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Zikavirusinfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 identifierades inga fall av zikavirusinfektion i Sverige. Som jämförelse identifierades 16 fall 2017 och 34 fall 2016. Under 2018 har Folkhälsomyndighetens laboratorium analyserat prover från 457 individer med frågeställningen infektion med zikavirus. Det är en minskning jämfört med 2017 och 2016 då 585 respektive 896 prover analyserades. Under 2017-2018 observeras en betydande avmattning av smittspridningen i Central- och Sydamerika vilket till stora delar kan förklaras med den ökande immuniteten i befolkningen. Sporadiska fall och mindre utbrott av infektion med zikavirus har under 2015-2018 rapporterats från länder i Afrika och Asien.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om zikavirusinfektion
Folkhälsomyndighetens utbrottsbevakning 2015–2017