Zikavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Zikavirusinfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten rapporterar alla fall, som analyserats och som uppfyller ECDCs laboratoriekriterier för zikavirusinfektion, till ECDC samt de fall som uppfyller dessa kriterier och som rapporteras till Folkhälsomyndigheten av landets kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Zikavirusinfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 3 fall av zikavirusinfektion i Sverige (2018: n=0; 2017: n=16; 2016: n=34), i alla tre fallen rörde det sig om tidigare genomgången infektion. Folkhälsomyndighetens laboratorium har analyserat prover från 411 individer med frågeställningen zikavirusinfektion, en fortsatt minskning jämfört med de senaste åren (2018: n=411; 2017: n=585; 2016: n=896). Sedan 2017 har en avmattning av smittspridningen i Central- och Sydamerika observerats, vilket till stora delar kan förklaras med den ökande immuniteten i befolkningen. Sporadiska fall och mindre utbrott av infektion med zikavirus har rapporterats från länder i Afrika och Asien.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om zikavirusinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019