Riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

Lyssna

De svenska riktlinjerna för fysisk aktivitet och stillasittande ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning. Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas.

Förutom rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande inkluderar riktlinjerna kunskap om hur dessa levnadsvanor påverkar människors hälsa, liksom aktuell data över fysisk aktivitet och sittande i befolkningen.

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

Kunskapsstöd som vägledning

Riktlinjerna är ett kunskapsstöd som kan vägleda organisationer och verksamheter i arbetet med att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Målgrupper för riktlinjerna är beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer och aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Arbetet med att skapa mer jämlika möjligheter till fysisk aktivitet och minskat stillasittande behöver bedrivas inom och mellan många samhällssektorer och på många olika nivåer.

Varje rörelse räknas

Den här boken handlar om vardagsrörelsen och i boken ges tips på hur stillasittandet kan brytas till fördel för mer rörelse i vardagen. Boken ger en kort inblick i vad forskningen säger om varför det är så viktigt samt hur aktuella rekommendationer om fysisk aktivitet ser ut och hur mycket vi rör oss nu för tiden. Fysisk aktivitet innefattar allt från enkla vardagsrörelser till elitidrott och ger både direkta och långsiktiga effekter och bidrar till en bättre fysisk och mental hälsa. Om vi rör oss mer blir det stora hälsovinster för individer, men också samhällsekonomiska vinster. Forskningen har de senaste åren visat att vi underskattat värdet av vardagsrörelse och det positiva är att vi själva, med relativt enkla medel, kan bidra till att lösa problemet. Och vinsterna är omedelbara – särskilt för dem av oss som idag rör sig minst. All rörelse räknas och varje steg är ett steg mot bättre hälsa. I det arbetet kan vi alla vara med och bidra!

Varje rörelse räknas – Vardagsrörelsens betydelse och hur vi kan bryta stillasittandet

Samhällen som stimulerar till fysisk aktivitet

Ingen aktör kan ensamt åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet. Att skapa samhälleliga förutsättningar kräver ett arbete inom flera sektorer och på alla nivåer i samhället. Det handlar om den fysiska och social miljön och det sociala sammanhang i vilket människor lever och verkar. En förskola och skola där barn och unga får lust att leka och lära och möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga. Arbetsplatser som stimulerar till mindre stillasittande och mer rörelse under arbetsdagen. Det handlar även om att stimulera till mer rörelse och minskat stillasittande i vård- och omsorgskedjan. Samhälleliga förutsättningar handlar också om att skapa jämlika möjligheter att delta i aktiviteter på fritiden som ger tillfälle till fysisk aktivitet och utevistelse.

Eftersom fysisk aktivitet berör många politikområden har Folkhälsomyndigheten ett nationellt nätverk för sektorsövergripande samverkan. I nätverket ingår Boverket, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån, Riksidrottsförbundet, och Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer om hur olika sektorer bidrar

Fysisk aktivitet inom EU:s medlemsländer

WHO sammanställning av främjande av fysisk aktivitet inom EU:s medlemsländer:

World Health Organization Europe (who.int)