Statistik om fysisk aktivitet och stillasittande

Lyssna

En majoritet bland både kvinnor och män uppger att de är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka, vilket är i linje med rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Det finns dock skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Andelen fysiskt aktiva vuxna, minst 150 min per vecka, är störst i de yngre grupperna (16-44 år) och gruppen med eftergymnasial utbildning är mer fysiskt aktiv jämfört med dem som har gymnasial eller förgymnasial utbildning, för både kvinnor och män.

Fysisk aktivitet hos skolbarn

Andelen elever som är fysiskt aktiva en timme varje dag har i stort sett varit oförändrat sedan början av 2000-talet. Samtidigt har andelen pojkar och flickor som säger att de tränar utanför skoltid minst fyra gånger i veckan ökat. Barn och ungas rörelsemönster skiljer sig åt utifrån ålder och kön. Sammantaget är 11-åringar mer fysiskt aktiva jämfört med 13- och 15-åringar, och pojkar är mer aktiva än jämnåriga flickor. Skoldagen bidrar med cirka 35 procent av veckans totala fysiska aktivitet på måttlig och hög ansträngningsnivå. Utöver det är barn och unga är inaktiva och stillasittande en stor del av den vakna tiden både på vardagar och helger.

Mer statistik om fysisk aktivitet och stillasittande bland vuxna och barn

Skolbarns hälsovanor

Undersökningen är internationell och genomförs vart fjärde år i ett femtiotal länder i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).

Skolbarns hälsovanor

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring fysisk aktivitet är möjlig att själv ta fram i FolkhälsoStudio. Sök på "fysisk".

Visuell illustration (extern webbplats)