Statistik om barns matvanor

Lyssna

Barns matvanor har förändrats över tid och varierar med kön och ålder. Andelen barn som dagligen äter grönsaker har ökat medan andelen som dagligen äter frukt har minskat.

Mat är grunden för liv och hälsa och är särskilt viktig för barns och ungdomars tillväxt och utveckling. Hälsosam mat påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Hälsosam mat kan bidra till motståndskraft mot till exempel infektioner, lägga grunden för god tandhälsa och ge vår hjärna energi och förutsättningar att fungera optimalt.

Indikatorer för skolbarns matvanor

Vi följer barns matvanor i undersökningen Skolbarns hälsovanor, som inkluderar elever i årskurs 5, 7 och 9. I undersökningen får eleverna ange hur ofta de vanligtvis äter frukost på vardagarna respektive helgerna samt äter måltider med sin familj. De får också ange hur ofta de äter frukt, grönsaker, läsk och sötsaker.

Indikatorer som finns presenterade på sidan:

  • Frukost på vardagar och helger
  • Måltider med familjen
  • Konsumtion av grönsaker
  • Konsumtion av frukt
  • Konsumtion av sötsaker
  • Konsumtion av läsk med socker

För att följa utvecklingen av barns konsumtion av mat används indikatorfrågor för kostmönster och beteende. Att regelbundet äta frukost kan vara en indikator för ett högt näringsintag och hälsa. Ett högt intag av grönsaker och frukt kan tyda på ett relativt lågt intag av fett, mättat fett och tillsatt socker, men också ett relativt högt intag av fibrer och fullkorn. Godis och läsk med socker är exempel på livsmedel med högt energiinnehåll och lågt näringsinnehåll. En hög konsumtion av dessa livsmedel kan öka risken för bland annat övervikt och fetma och sämre tandhälsa.

Frukost på vardagar och helger

De flesta elever äter frukost 4–5 vardagar i veckan, men andelen har minskat över tid (figur 1 och 2). Samma mönster kan ses för frukostvanorna på helgen.

Figur 1. Andel (procent) flickor som äter frukost 4–5 dagar i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Cirka 80 % av 11-åriga flickor äter frukost 4-5 dagar i veckan jämfört med cirka 60 % bland 13- och 15-åringar, 2021/2022.

Figur 2. Andel (procent) pojkar som äter frukost 4–5 dagar i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Cirka 85 % av 11-åriga pojkar äter frukost 4-5 dagar i veckan jämfört med 65-75 % bland 13- och 15-åringar.

Måltider med familjen

Andelen som vanligtvis äter måltider med sin familj varje dag eller de flesta dagar är hög, men andelen är högre bland 11-åringar än 15-åringar. Bland 11-åringar anger 92 procent bland flickorna och pojkarna att de vanligtvis äter måltider med familjen, jämfört med 86 procent bland 15-åriga flickor och 87 procent bland 15-åriga pojkar (figur 3).

Figur 3. Andel (procent) flickor och pojkar som vanligtvis äter måltider tillsammans med sin familj varje dag eller de flesta dagar, 2021/2022, uppdelat på ålder.

Mellan 85 och 90% av 11-, 13- och 15-åringar äter måltider med familjen varje eller de flesta dagarna i veckan.

Konsumtion av grönsaker

Andelen elever som konsumerar grönsaker dagligen har ökat mellan 2001/2002 och 2021/2022 (figur 4 och 5). Kurvan har dock planat ut något de senaste åren. Det visar på ett liknande mönster som hos vuxna. Den största ökningen har skett bland 13-åringar. Vid mätningen 2021/2022 fanns det ingen skillnad mellan könen för respektive ålder.

Figur 4. Andel (procent) flickor som dagligen äter grönsaker under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Ungefär 30-40 % av flickorna åt grönsaker dagligen 2001/2002, vilket ökade till 40-50 % 2021/2022. Fler äter så bland yngre.

Figur 5. Andel (procent) pojkar som dagligen äter grönsaker under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Ungefär 20-30 % av pojkarna åt grönsaker dagligen 2001/2002, vilket ökade till cirka 40% 2021/2022. Fler äter så bland yngre.

Konsumtion av frukt

Sedan 2005/2006 finns det en nedåtgående trend av andelen som äter frukt dagligen i samtliga åldrar (figur 6 och 7). Det visar på samma mönster som hos vuxna. Det finns ingen skillnad mellan könen för respektive ålder vid mätningen 2021/2022 i att äta frukt dagligen.

Figur 6. Andel (procent) flickor som dagligen äter frukt under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Cirka 40 % av 11-åriga flickor åt frukt dagligen 2001/2002, år 2021/2022 var det 30 %. Bland äldre var det färre båda åren.

Figur 7. Andel (procent) pojkar som dagligen äter frukt under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Cirka 35 % av 11-åriga pojkar åt frukt dagligen 2001/2002, år 2021/2022 var det 30 %. Bland äldre var det färre båda åren.

Konsumtion av sötsaker

Andelen elever som äter sötsaker, som godis eller choklad, högst en gång i veckan är oförändrad mellan 2001/2002–2021/2022 (figur 8 och 9). Möjligen finns det ett förändrat mönster efter 2009/2010 där andelen som äter sötsaker högst en gång i veckan minskar, men resultaten är inte statistiskt säkerställda. Det finns ingen skillnad mellan könen i respektive ålder vid mätningen 2021/2022.

Figur 8. Andel (procent) flickor som äter sötsaker högst en gång i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

70 och 50 % av 11-åriga flickor åt sötsaker högst 1 gång i veckan 2005/2006 respektive 2021/2022. Färre äldre gjorde detta.

Figur 9. Andel (procent) pojkar som äter sötsaker högst en gång i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

60 och 50 % av 11-åriga pojkar åt sötsaker högst 1 gång i veckan 2005/2006 respektive 2021/2022. Färre äldre gjorde detta.

Konsumtion av läsk med socker

Andelen som dricker läsk med socker högst en gång i veckan har ökat sedan 2001/2002, men andelarna har varit på en relativt stabil nivå mellan 2005/2006 och 2021/2022, med vissa variationer mellan mätningarna (figur 10 och 11). Bland 13- och 15-åringar är det vanligare att flickor dricker läsk med socker högst en gång i veckan vid mätningen 2021/2022 än pojkar.

Figur 10. Andel (procent) flickor som dricker läsk med socker högst en gång i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Cirka 50 % av 11-åriga flickor drack läsk högst 1 gång per vecka över alla år. Det var färre äldre som gjorde det.

Figur 11. Andel (procent) pojkar som dricker läsk med socker högst en gång i veckan under perioden 2001/2002–2021/2022, uppdelat på ålder.

Andelen 11-åriga pojkar som drack läsk högst 1 gång per vecka ökade från 40 till 50 % över tid. Färre äldre gjorde detta.

Läs mer

Skolbarns hälsovanor

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)