Samhällskostnader för övervikt och fetma

Lyssna

Övervikt och fetma kan bidra till försämrad livskvalitet, sjukdom och förkortad livslängd. Den enskilt största samhällskostnaden för övervikt och fetma är produktionsförluster. Även övervikt och fetma hos skolbarn bidrar till betydande samhällskostnader.

Samhällskostnader för vuxna

Baserat på att drygt en miljon i åldern 16–84 år har en vikt som klassas som fetma, skattas den totala årliga kostnaden för fetma till 70 miljarder kronor. Skattningen bygger på en samhällskalkyl det vill säga summan av effekterna för samtliga individer/-hushåll, samtliga företag och för hela den offentliga sektorn. Fetma får negativa konsekvenser både för individen och för samhället. Konsekvenserna kan bestå i bland annat av försämrad livskvalitet, sjukdomar och förkortad livslängd, samt förlorad produktion.

Läs mer i publikationen Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

En prognos från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi från 2018 visar att kostnaderna för fetma kan öka med 17 miljarder kronor fram till 2030 (figur 1). Denna prognos har en annan beräkningsgrund än ovan nämnda samhällskalkyl, det vill säga prognosen om en ökning på 17 miljarder kan inte läggas samman med 70 miljarder utan ska ses som att vi har stora kostnadsökningar att förvänta om utvecklingen av fetma inte avstannar.

Figur 1. Prognos över utvecklingen av kostnader relaterad till fetma hos vuxna i Sverige, miljarder kronor.

Bild som visar att kostnader för fetma fortsätter att öka oavsett om utvecklingen stannar av.

Källa: Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K. Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030 (ihe.se). IHE Rapport 2018:3, IHE: Lund.

Prognosen baseras på en fetmautveckling i samma takt som under åren 2004–2016, för åldersgruppen 25 år och äldre (scenario 1). En långsammare ökning i andelen med fetma skulle ge en merkostnad på 10 miljarder år 2030 (scenario 2). Ett scenario där fetmautveckling avstannar helt ger ändå något ökade kostnader fram till år 2030 (scenario 3). Beräkningarna inkluderar kostnader inom hälso- och sjukvården samt kostnader för förlorad produktion, vilket är den enskilt största samhällsekonomiska kostnaden för fetma. Konsekvenser och kostnader för fetma bärs därför främst av individen och samhället i stort och i mindre utsträckning av hälso- och sjukvården.

Samhällskostnader för skolbarn

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har även analyserat samhällskostnaden för övervikt och fetma hos skolbarn. Den visar att den livslånga merkostnaden för samhället uppskattas till cirka 7 miljarder vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt eller fetma vid en ålder av 15 år. Motsvarande kostnad är 4 miljarder vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt eller fetma vid 6-års ålder. Samhällskostnaden består i huvudsak av olika produktionsförluster på grund av sjukdomsbörda i vuxen ålder. Studien visar också att trots att fetma får större konsekvenser för individen så kostar övervikt samhället mer på grund av den högre förekomsten.

Samhällskostnaden för övervikt och fetma hos skolbarn (ihe.se)

Läs mer