Enterovirus (polioövervakning)

Virusisolering med efterföljande molekylär typning med sekvensering inom ramen för nationella övervakningsprogrammet för poliovirus. Polio.

Analystyp
Indikation

Analysen ingår i det nationella övervakningsprogrammet för enterovirus inklusive poliovirus. Syftet med programmet är övervakning och certifiering av ett poliofritt Sverige enligt uppdrag från Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen (WHO).

Vid konstaterad enterovirus-orsakad meningoencefalit ska prov skickas in för analys av poliovirus. Enligt Folkhälsomyndighetens (FoHM) föreskrifter om poliodiagnostik vid virusisolerad meningoencefalit (HSLF-FS 2015:5) skall ett virologiskt laboratorium, vid fynd av enterovirus i prover från patienter med meningoencefaliter skicka avföringsprov till FoHM för typning av enterovirus och uteslutning av polio.

Provmaterial

Feces.

Isolat från feces.

Provtagnings­anvisningar
  • Feces: 2-4 provtagningsskedar i sterilt rör.
Transport
  • Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
Svarstid Upp till 2-4 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Vid viral meningit- och poliovirus-påvisning. Viral meningit anmäls av det laboratorium som utfört primärdiagnostik.

Poliovirus (vildtyp och vaccinderiverat poliovirus) anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som samordnar kontroll av smittsamma sjukdomar på nationell nivå i enlighet med det internationella hälsoreglementet (IHR).

Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.

Folkhälsomyndigheten är ett WHO-ackrediterat nationellt poliolaboratorium. Övervakning av polio utförs i enlighet med WHO:s riktlinjer inom programmet för utrotning av polio.

Polioisolat skickas till regionalt WHO referenslaboratorium för verifiering och intratypisk differentiering.

Gå till toppen av sidan