Sjukdomsinformation om polio

Polio, poliomyelit eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av förra seklet en mycket vanlig sjukdom i Sverige.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Utbrott förekom årligen och det förhoppningsvis sista epidemiåret var 1953, då mer än 5 000 fall registrerades, drygt 3 000 med paralytisk polio (polio med förlamningar).

Poliostatistik 1905–1950

I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt, år 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall. Vaccination av barn infördes i barnvaccinationsprogrammet år 1965. Något inhemskt fall av polio har inte rapporterats sedan 1977.

För att bekämpa sjukdomen globalt lanserades 1988 ”The Global Polio Eradication Initiative”, (GPEI) av Världshälsoorganisationen (WHO). Detta anses som ett av de största hälsoinitiativen i historien och har resulterat i en global minskning av polio med 99 procent sedan 1988.

Sedan dess har man genom stora vaccinationsinsatser kunnat eliminera polio från fyra utav sex WHO regioner som till exempel den hela amerikanska kontinenten som deklarerats poliofritt år 1994 och Europa (poliofritt sedan 2002).

I nuläget pågår endemisk spridning av poliovirus fortfarande i två länder: Pakistan och Afghanistan. Under 2016 påvisades även virus i Nigeria.

Polio som internationellt hot mot människors hälsa.

Baserat på framgången i det globala polioarbetet godkände WHO 2014 den globala handlingsplanen med målet om en poliofri värld 2018.

Vad orsakar polio och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av polioviruset, som tillhör gruppen enterovirus. Poliovirus finns bara hos människor. Det finns tre serotyper av vildtyps poliovirus, typ 1, 2 och 3. För att vara helt skyddad mot sjukdomen måste man vara immun mot alla tre typerna.

Virus utsöndras med avföringen och en smittad person kan utsöndra virus under en längre period. Smittan sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor.

Inkubationstiden är vanligen 7-10 dagar.

Symtom och komplikationer

Polio kan sägas vara en "isbergssjukdom". De flesta smittade får inga symtom alls, många får endast mycket lätta influensaliknande besvär och bara en liten del av de smittade drabbas av förlamningar. Hos de som får symtom debuterar sjukdomen med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar och kan alltså, i ett fåtal fall, omkring 1 av 200 personer, inom några dygn följas av förlamningar i såväl extremiteter som andningsmuskulatur. Om andningsmuskulaturen drabbas är dödlighetsrisken stor.

Många förlamningsfall blir förbättrade. Resttillstånd är dock vanliga och kan förvärras efter många år, så kallade post-poliosyndrom (PPS). PPS kan uppträda 20-40 år efter en akut poliomyelit och ge ny muskelsvaghet och atrofi av extremitetsmuskler, ögon- och andningsmuskulatur.

Diagnostik och behandling

Diagnosen misstänks utifrån klinisk bild och epidemiologi. Smittan kan verifieras genom att virus påvisas med molekylärbiologiska metoder eller virusodling i prov från avföring.

Något specifikt verksamt läkemedel mot polio finns ej. Behandlingen är symtomatisk, det vill säga får inriktas mot patientens symtom. I denna kan andningsunderstöd, t.ex. med respirator, vara livsavgörande.

Förebyggande åtgärder

Det finns sedan 1950-talet två typer av mycket effektiva vacciner med en i det närmaste hundraprocentig skyddseffekt. I Sverige har alltid avdödat vaccin (IPV = inaktiverat poliovaccin) används, medan levande, försvagat vaccin, som ges som droppar i munnen (OPV = oralt poliovaccin) används i stora delar av världen.

Vaccination mot polio ingår sedan länge i barnvaccinationsprogrammet.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Polio klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke av polio eller oklara förlamningssymptom (e.g. acute flaccid paralysis (AFP) ska prover (avföringsprov, isolat från avföringsprover) genast skickas till Folkhälsomyndigheten för virusisolering och typning.

Polio är en smittspårningspliktig sjukdom.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Statistik över polio

Gå till toppen av sidan