Sjukdomsinformation om polio

Lyssna

Polio (poliomyelit eller barnförlamning) är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Den var fram till första halvan av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i världen, men idag finns den bara i ett fåtal länder.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar polio och hur sprids sjukdomen?

Polio orsakas av poliovirus, som tillhör gruppen enterovirus. Poliovirus finns bara hos människor. Virus utsöndras med avföringen och en smittad person kan utsöndra virus under flera veckor. Smittan sprids framför allt via förorenat vatten, men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor.

Sjukdomsinformation om enterovirusinfektion

Det finns tre serotyper (undertyper) av poliovirus, men genom storskaliga vaccinationsprogram har man lyckats utrota typ 2 och 3. Målet är att utrota sjukdomen helt.

Polio – sjukdomsstatistik

Symtom och behandling

De flesta som smittas av poliovirus får inga symtom alls. Av de som får symtom får de flesta endast mycket lätta influensaliknande symtom: feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Ibland orsakar poliovirus hjärnhinneinflammation. I ett fåtal fall, omkring 1 av 200 smittade personer, följs de influensaliknande symtomen av förlamningar efter några dagar. Förlamningen kan drabba armar, ben och andningsmuskulatur. Om andningsmuskulaturen drabbas kan detta leda till döden.

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligen 7–10 dagar.

Det är vanligt att till exempel förlamningssymtom eller muskelsvaghet kvarstår lång tid efter den akuta sjukdomen. Symtomen kan också förvärras 20–40 år senare, så kallat post-poliosyndrom (PPS).

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom. Om patientens andningsmuskulatur är påverkad kan andningsunderstöd, till exempel med respirator, vara livsavgörande.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomen övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar, omvärldsbevakning samt sjukdomsspecifik övervakning.

Polio diagnosticeras genom molekylärbiologiska metoder eller virusodling i prov från avföring vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Enterovirus inkl. polioövervakning (Virusisolering)

Sjukdomen ingår också i ett mikrobiellt övervakningsprogram.

Mikrobiellt övervakningsprogram för polio och enterovirus

Förebyggande åtgärder

Det finns sedan 1950-talet två typer av mycket effektiva vacciner. I Sverige har alltid avdödat vaccin (inaktiverat poliovaccin, IPV) använts. Detta skyddar mot alla tre serotyper av polio. Det finns också ett levande, försvagat vaccin som ges som droppar i munnen (oralt poliovaccin, OPV). Detta är vanligt i vissa delar av världen. Eftersom poliovirus av typ 2 och 3 har utrotats, så använder man numera vanligen orala vacciner som skyddar mot färre än tre typer.

Vaccination mot polio ingår sedan länge i barnvaccinationsprogrammet. För att vara helt skyddad mot sjukdomen måste man vara vaccinerad mot alla tre serotyperna. Genomgången sjukdom ger inte tillräcklig immunitet.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Polio klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Vid oklara förlamningssymtom (till exempel akut slapp pares) bör avföringsprover tas och skickas för analys vid regionalt mikrobiologiskt laboratorium.

Vid hög misstanke om polio bör Folkhälsomyndigheten (klinisk mikrobiolog i beredskap) kontaktas omgående för rådgivning kring diagnostik.

Polio är också en smittspårningspliktig sjukdom, vilket innebär att både smittkällan och eventuella kontakter ska identifieras. Kontakter som saknar immunitet mot polio bör erbjudas vaccination.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Kommentar

I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt. År 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall. Det sista inhemska fallet av polio i Sverige rapporterades 1977.

Sjukdomen finns dock kvar på flera platser i världen.

Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa

Läs mer