Ny undersökning visar på fortsatt låg kunskap om hiv

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Bara fyra av tio i den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört. Cirka fem tusen personer mellan 16 och 97 år deltog i studien.

Syftet med studien var att kartlägga allmänhetens kunskap om och attityder till hiv för att följa upp en tidigare mätning som genomfördes 2016, och få en grund för framtida insatser.

Den tidigare undersökningen, Hiv i Sverige, från 2016, visade att det fanns fördomar och okunskap i befolkningen om hiv och hur hiv överförs. Sedan dess har vetenskapliga studier fastställt att välbehandlad hiv inte överförs vid sexuella kontakter. De svenska riktlinjerna har uppdaterats utifrån dessa resultat.

Unga har bäst kunskap om hiv

Resultaten från den nya studien visade att 39 procent kände till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex.

– Resultaten visar att det är få som känner till en av de mest grundläggande förutsättningarna för personer med hiv idag. Det är inte förvånande eftersom det framgår av resultaten att hiv i liten utsträckning är en del av allmänhetens vardag. Väldigt få hade någon gång fört samtal om hiv med någon, haft funderingar om eller sökt information om hiv, eller kontaktat vården eller en ideell organisation för personlig rådgivning om hiv, säger Klara Abrahamsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kunskapen var mest utbredd i den yngsta åldersgruppen (16-29 år) där totalt 48 procent kände till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. 58 procent av de unga kvinnorna och 40 procent av de unga männen hade kännedom om detta. Detta kan jämföras med svaren i den äldsta åldersgruppen (65 år och äldre), där totalt 31 procent svarade korrekt. Bland de äldre kvinnorna var det 37 procent som svarade rätt och bland de äldre männen, 25 procent.

Vidare kände 16 procent till att personer med välbehandlad hiv kan välja om de vill informera sexpartner om att de har hiv (om de har fått undantag från sin behandlande läkare). Även här var kunskapen större i den yngsta åldersgruppen där 23 procent jämfört med 12 procent bland dem som var 45–64 år, svarade rätt.

– För att fler personer ska få grundläggande kännedom om hur det är att leva med hiv i Sverige idag behövs informationsinsatser på flera arenor, säger Klara Abrahamsson.

Om undersökningen

I april 2022 gick en enkät ut till Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport. Panelen består av slumpvis utvalda personer i den svenska befolkningen som regelbundet svarar på korta enkäter om olika hälsorelaterade ämnen. Inbjudan gick ut till totalt 9 610 personer 16–97 år, och 4 931 personer (51 procent) besvarade enkäten.

Undersökningar om svenska befolkningens kunskap om och attityder till hiv har genomförts återkommande sedan 1980-talet och används som kunskapsunderlag i det hivförebyggande arbetet.

Undersökningen ingår i det större projektet "Att leva med hiv 2021-2023", se länk till mer information under Läs mer.

Läs mer