Gott skydd genom vaccinationsprogrammet för barn trots utmaningar under pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige har fungerat bra trots pandemin, men det har inte varit utan ansträngning. Tack vare barnhälsovården, elevhälsan och inte minst föräldrarna har de allra flesta barnen fått sina vaccinationer i tid. Nu startar WHO:s vaccinationsvecka som syftar till att öka möjligheterna till vaccination i världen.

Pandemin med covid-19 har inneburit att flera länder runt om i världen har haft svårt att upprätthålla vaccinationsprogram för barn och unga. Därför saknar fler barn skydd mot allvarliga sjukdomar idag än tidigare. Vaccinationsveckan 2023, som pågår den 24 till 30 april, utgör starten för Världshälsoorganisationens (WHO) årslånga kampanj ”The big catch up” med syftet att mobilisera och öka möjligheten till vaccination och kunskap om sjukdomarna.

Stabilt läge i Sverige tack vare mångas hjälp under pandemin

Både barnhälsovården och elevhälsan har haft utmaningar under pandemin men med hjälp av flexibilitet och ansträngningar har Sverige lyckats bibehålla en hög och stabil vaccinationstäckning. Genom åren har nästan alla tvååringar, i regel runt 97 procent, fått sina vaccinationer enligt schemat och förtroendet för vaccinationsprogrammet är generellt gott. Därför är flera allvarliga sjukdomar, som mässling, polio och difteri, sällsynta i Sverige i dag.

Inom barnhälsovården har pandemin inneburit utmaningar i form av inställda BVC-besök, men genom personalens och föräldrarnas ansträngningar har de flesta vaccinationer ändå kunnat genomföras. Inom elevhälsan har man under pandemin lyckats möjliggöra vaccination mot humant papillomvirus (HPV) även hos pojkar sedan 2020.

– Det är ett imponerande samarbete mellan barnhälsovården, elevhälsan och föräldrarna som har skett mitt under pandemin. Att varje barn får sina vaccinationer är avgörande för deras hälsa under lång tid framåt. Pandemin har påmint oss om att vi står på en stabil grund, vilket möjliggörs av en välfungerande barnhälsovård och elevhälsa, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell

Varje vaccination gör skillnad

Att barnhälsovård och elevhälsa i Sverige har kontakt med alla barn och familjer är en framgångsfaktor. Föräldrar och barn får stöd i beslutet genom kallelser, information och samtal, en strategi som WHO särskilt lyfter under vaccinationsveckan. I Sverige har extra fokus lagts under de senaste åren på att inkludera barnet i kommunikationen, detta på olika sätt utifrån mognadsgrad.

– Att inkludera barn och unga i informationsarbetet är i linje med barnkonventionen. Det är också en del av arbetet med att öka kunskapen och stärka förtroendet för vaccinationer som ett redskap för hälsa genom hela livet. Idag är det många barn och vuxna som inte har hört talas om de här sjukdomarna, eller vet att man kan bli allvarligt sjuk av dem, säger Karin Tegmark Wisell.

Film stödjer samtal om vaccination i skolan

I samband med vaccinationsveckan lanserar Folkhälsomyndigheten även den korta filmen ”Fiona vaccinerar sig”, som handlar om varför vi vaccinerar oss. Filmen riktar sig till barn i årskurs 1-2 , som då erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i skolan, och till vuxna runt barnen.

Se filmen Fiona vaccinerar sig som finns på webbplatsen vaccinfunkar.se. Där har du även möjlighet att ladda ned filmerna.

Filmer, affischer och bilder om vaccin (vaccinfunkar.se)

Inför och under vaccinationsveckan

  • Filmen Fiona vaccinerar sig publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats Vaccin funkar.
  • 17 april – utbildningsdag om vaccination av barn och unga, i Jönköping
  • 24 april – Folkhälsomyndigheten deltar i Unicefs seminarium State of the world’s children
  • Data om vaccinationsprogram i världen hos Världshälsoorganisationen WHO
  • Fakta och kommunikationsmaterial om vaccinationsveckan, hos Världshälsoorganisationen WHO

Fakta

Elva allvarliga och smittsamma sjukdomar ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationerna i programmet är gratis och erbjuds alla barn på BVC och i skolan.

Genom den höga följsamheten till de nationella vaccinationsprogrammen har många allvarliga sjukdomar som förr var vanliga mer eller mindre försvunnit. Barnvaccinationsprogrammet hindrar ensamt tiotusentals akuta sjukdomsfall i Sverige varje år.

Folkhälsomyndighetens följer vaccinationsprogrammet och de sjukdomar som omfattas, för att följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder tillsammans med regionernas smittskyddsenheter, barnhälsovård, elevhälsa och andra ansvariga aktörer.

Varje år publiceras rapporter om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, där läget föregående år beskrivs.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2021 – Årsrapport

Figur 1. Bilden visar de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige för att förebygga allvarliga sjukdomar. Det är vaccin mot rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HiB, hepatit B, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och HPV.

Barn erbjuds vaccin mot rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HiB, hepatit B, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, HPV

Stöd för arbete med och samtal om vaccinationer

På bilden (figur 2) tänker Fiona på när hon fick vaccinera sig mässling, påssjuka och röda hund i skolan. Bilden kommer från filmen Fiona vaccinerar sig som riktar sig till barn i åldern kring förskoleklass och lågstadieålder och till vuxna runt barnen.

Figur 2. Illustration från filmen Fiona vaccinerar sig.

Illustration på barns om leker.

Läs mer