Illustrationer av hälsovarningar – På förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning

 • Publicerad: 21 december 2023
 • Artikelnummer: 23231
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

I denna publikation informerar vi om hur hälsovarningar regleras samt visar illustrationer som exemplifierar utformningen av hälsovarningar på olika förpackningar till:

 • elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • tobaksfria nikotinprodukter
 • tobaksvaror
 • örtprodukter för rökning.

Förpackningar till produkter som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska förses med hälsovarningar på svenska. Om produktens förpackning saknar hälsovarningar eller om hälsovarningarna inte uppfyller den svenska lagstiftningen får produkten inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. För tobaksvaror gäller detta även när de är avsedda att tillhandahållas detaljhandlare på den svenska marknaden.

Det är produktens tillverkare eller importör som har ansvaret att förse produktens förpackningar med korrekta hälsovarningar.

Om hälsovarningarnas utformning på förpackningar

Förpackningar till:

 • elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
 • tobaksfria nikotinprodukter,
 • tobaksvaror (cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa, rökfria tobaksvaror och tobaksvaror för rökning),
 • örtprodukter för rökning

som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Om produktens förpackning saknar hälsovarningar eller om hälsovarningarna inte uppfyller den svenska lagstiftningen får produkten inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. För tobaksvaror gäller detta även när de är avsedda att tillhandahållas detaljhandlare på den svenska marknaden.

Det är produktens tillverkare eller importör som har ansvaret att förse produktens förpackningar med korrekta hälsovarningar.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

De framtagna illustrationerna är exempel på hur hälsovarningar kan utformas och placeras på olika typer av förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, rökfria tobaksvaror, tobaksvaror för rökning och örtprodukter för rökning. Observera att illustrationerna inte är rättsligt bindande.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lagrum för hälsovarningar

 • 3 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 3 kap. 9 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Hälsovarningens utformning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska använda följande hälsovarning på svenska. Observera att transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar och att hälsovarningen avslutas med en punkt:

Hälsovarningarna ska:

 • Vara tryckt på förpackningens två största ytor.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för hälsovarningen.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för hälsovarningen, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

Observera att hälsovarningen (bild 1) avslutas med en punkt samt att hälsovarningen inte har någon ram.

Bild 1. Utformning av hälsovarning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Hälsovarning med lydelse Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Observera att hälsovarningen (bild 2) placerats parallellt med förpackningens sidokant.

Bild 2. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Hälsovarningar återfinns på den nedre delen av förpackningens fram- och baksida samt är parallell med sidokanterna

Observera att hälsovarningen (bild 3) placerats parallellt med förpackningens sidokant.

Bild 3. Utformning av hälsovarningar på en multi-pack display förpackning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Hälsovarningar återfinns på den nedre delen av förpackningens två största ytor samt är parallell med sidokanterna

Tobaksfria nikotinprodukter

Lagrum för hälsovarningar

 • 7 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
 • 12 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter.
 • 9 och 10 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter HSLF-FS 2023:24.

Hälsovarningens utformning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till tobaksfria nikotinprodukter ska använda följande hälsovarning på svenska. Observera att hälsovarningen avslutas med en punkt:

Hälsovarningen får sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna. Hälsovarningarna ska:

 • Återges på förpackningens två största ytor.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för hälsovarningen.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för hälsovarningen, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

Observera att hälsovarningen (bild 4) avslutas med en punkt samt att hälsovarningen inte har någon ram.

Bild 4. Utformning av hälsovarning till tobaksfria nikotinprodukter.

Hälsovarning med lydelse Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Observera att förpackningens två största ytor (bild 5) varierar utifrån förpackningens storlek och proportioner.

Bild 5. Utformning av hälsovarningar på en cylinderformad styckförpackning till tobaksfria nikotinprodukter.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens banderoll och på botten till förpackningen

Två exempel (bild 6) på placering av hälsovarning på banderoll till en cylinderformad styckförpackning.

Bild 6. Utformning av hälsovarning på banderoll till en cylinderformad styckförpackning till tobaksfria nikotinprodukter.

Hälsovarningen återfinns antingen över eller under den streckade linjen som visar vart locket öppnas

Två exempel (bild 7) på placering av hälsovarning på lock eller botten till en cylinderformad styckförpackning.

Bild 7. Utformning av hälsovarning på lock eller botten till en cylinderformad styckförpackning till tobaksfria nikotinprodukter.

Hälsovarningen återfinns antingen som en rektangel eller en halvcirkel på förpackningens lock eller botten

Observera att hälsovarningen (bild 8) kan placeras i två lägen eftersom den ska vara parallell med förpackningens sidokant och parallell med huvudtexten, samt att förpackningens två största ytor varierar utifrån förpackningens storlek och proportioner.

Bild 8. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning till tobaksfria nikotinprodukter.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens lock och botten samt är parallell med förpackningens kort- eller långsida

Cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Lagrum för hälsovarningar

 • 3 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 3 kap. 1 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • 1–2 kap. och 5 kap. 2–7 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror HSLF-FS 2016:46.

Hälsovarningens utformning

Hälsovarning gällande cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa innebär en allmän varning och informationstext samt kombinerade hälsovarningar som inkluderar rökavvänjningsinformation.

Den allmänna varningen och informationstexten

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska använda följande allmänna varning på svenska:

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska använda följande informationstext på svenska:

Det är förpackningens utformning som avgör vart den allmänna varningen och informationstexten ska placeras.

Rätblocksformade förpackningar

På rätblocksformade förpackningar ska den allmänna varningen återges på den nedre delen av en av styckförpackningarnas sidoytor och ha en bredd av minst 20 mm. Informationstexten ska återges på den nedre delen av den andra sidoytan och ha en bredd av minst 20 mm.

Förpackningar i form av en ask med fällbart lock

På förpackningar i form av en ask med fällbart lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas i sin helhet på den större delen av dessa delade ytor. Den allmänna varningen ska också framträda på insidan av den övre yta som är synlig när förpackningen är öppen. De laterala sidoytorna av denna sorts förpackning ska ha en höjd av minst 16 mm.

Cylinderformade förpackningar

På cylinderformade förpackningar, ska den allmänna varningen finnas på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida.

Påsar till tobak för vattenpipa

På påsar till tobak för vattenpipa ska den allmänna varningen och informationstexten finnas på de ytor där deras fulla synlighet säkerställs.

Påsar till rulltobak

På påsar till rulltobak ska den allmänna varningen och informationstexten finnas på de ytor där hälsovarningarnas fulla synlighet säkerställs enligt:

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 av den 24 september 2015 om den exakta placeringen av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar (eur-lex.europa.eu)

Utformning av den allmänna varningen och informationstexten

Den allmänna varningen och informationstexten ska:

 • Täcka 50 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för den allmänna varningen och informationstexten, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen och informationstexten.
 • Vara omgiven av en 1 mm bred svart ram. Ramen ska vara placerad innanför den yta som är reserverad för den allmänna varningen och informationstexten.
 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas samt förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
 • Vara fullt synlig, de får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning. Den allmänna varningen och informationstexten får inte heller dölja eller bryta annan märkning.

Den kombinerade hälsovarningen

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska förses med kombinerade hälsovarningar på svenska. De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre set där varje bilduppsättning innehåller 14 olika varningar. Varje set ska användas ett givet år och växlas på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt visas lika många gånger på varje varumärke av cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa.

De kombinerade hälsovarningarna ska:

 • Innehålla en av varningstexterna och motsvarande färgfoto från bildarkivet.
 • Täcka 65 procent av både den yttre framsidan och baksidan av förpackningen. Cylinderformade förpackningar ska ha två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje kombinerad hälsovarning ska täcka 65 procent av respektive halva av den rundade ytan. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av förpackningen.
 • Återges på den övre kanten av förpackningen och placeras på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen.
 • Innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation, exempelvis: Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se
 • Återges enligt specifikationerna i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842.
 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas samt förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
 • Vara fullt synlig, de får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning. De kombinerade hälsovarningarna får inte heller dölja eller bryta annan märkning.

Kombinerade hälsovarningar: För tobaksvaror för rökning (health.ec.europa.eu)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 av den 9 oktober 2015 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning (eur-lex.europa.eu)

Rökfria tobaksvaror

Lagrum för hälsovarningar

 • 3 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 3 kap. 1 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • 1 kap. 1–4 §§ och 6–10 §§ samt 4 kap. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror HSLF-FS 2016:46.

Hälsovarningens utformning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till rökfria tobaksvaror ska använda följande hälsovarning på svenska:

Hälsovarningarna ska:

 • Återges på förpackningens två största yttre ytor.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för hälsovarningen.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för hälsovarningen, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen.
 • Vara omgiven av en 1 mm bred svart ram. Ramen ska vara placerad innanför den yta som är reserverad för hälsovarning
 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas samt förbli intakt när styckförpackningen öppnas. På styckförpackningar får hälsovarningarna sättas fast med hjälp av klistermärken, som inte ska kunna avlägsnas.
 • Vara fullt synliga, de får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning. Hälsovarningarna får inte heller dölja eller bryta annan märkning.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

Bild 9. Utformning av hälsovarning till rökfria tobaksvaror.

Hälsovarning med lydelse Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Observera att förpackningens två största ytor (bild 10) varierar utifrån förpackningens storlek och proportioner..

Bild 10. Utformning av hälsovarningar på en cylinderformad styckförpackning till rökfria tobaksvaror.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens banderoll och på botten till förpackningen

Två exempel (bild 11) på placering av hälsovarning på banderoll till en cylinderformad styckförpackning.

Bild 11. Utformning av hälsovarning på banderoll till en cylinderformad styckförpackning till rökfria tobaksvaror.

Hälsovarningen återfinns antingen över eller under den streckade linjen som visar vart locket öppnas

Två exempel (bild 12) på placering av hälsovarning på lock eller botten till en cylinderformad styckförpackning.

Bild 12. Utformning av hälsovarning på lock eller botten till en cylinderformad styckförpackning till rökfria tobaksvaror.

Hälsovarningen återfinns antingen som en rektangel eller en halvcirkel på förpackningens lock eller botten

Observera att hälsovarningen (bild 13) kan placeras i två lägen eftersom den ska vara parallell med förpackningens sidokant och parallell med huvudtexten, samt att förpackningens två största ytor varierar utifrån förpackningens storlek och proportioner..

Bild 13. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning till rökfria tobaksvaror.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens lock och botten samt är parallell med förpackningens kort- eller långsida

Tobaksvaror för rökning

Lagrum för hälsovarningar

 • 3 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 3 kap. 1 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • 1 kap. 1–4 §§, 6–10 §§ och 3 kap. samt 5 kap. 1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror HSLF-FS 2016:46.

Hälsovarningens utformning

En hälsovarning gällande tobaksvaror för rökning utgörs av en allmän varning med hänvisning till rökavvänjningsinformation och en varningstext.

Exempel på tobaksvaror för rökning är cigarrer, cigariller och piptobak. Observera att förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa istället ska vara försedda med kombinerade hälsovarningar.

Den allmänna varningen med hänvisning till rökavvänjningsinformationen

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till tobaksvaror för rökning ska använda följande allmänna varning med hänvisning till rökavvänjningsinformation på svenska:

Den allmänna varningen med hänvisning till rökavvänjningsinformationen ska:

 • Återges på förpackningens mest synliga yttre yta.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Om ytan är större än 150 kvadratcentimeter, ska den allmänna varningen täcka en yta av 45 kvadratcentimeter. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för den allmänna varningen.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för den allmänna varningen med hänvisning till rökavvänjningsinformationen, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen med hänvisning till rökavvänjningsinformationen.
 • Vara omgiven av en minst 3 mm och högst 4 mm bred svart ram. Ramen ska återges utanför den yta som är reserverad för hälsovarningen.
 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas samt förbli intakt när styckförpackningen öppnas. På styckförpackningar får den allmänna varningen sättas fast med hjälp av klistermärken, som inte ska kunna avlägsnas.
 • Vara fullt synlig, den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning. Den allmänna varningen får inte heller dölja eller bryta annan märkning.

Varningstexten

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till tobaksvaror för rökning ska använda en av fjorton nedanstående varianter av varningstext på svenska. Observera att varningstexten ska växlas, vilket innebär att alla fjorton varianter av varningstext ska användas och i så hög utsträckning som möjligt används lika många gånger på varje varumärke av en tobaksvara för rökning:

Varningstexten ska:

 • Återges på förpackningens näst mest synliga yttre yta. Observera att på styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den som blir synlig när förpackningen är öppen, det vill säga lockets insida.
 • Täcka 40 procent av den yta där den ska placeras. Om ytan är större än 150 kvadratcentimeter, ska varningstexten täcka en yta av 45 kvadratcentimeter. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningstexten.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för varningstexten, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningstexten.
 • Vara omgiven av en minst 3 mm och högst 4 mm bred svart ram. Ramen ska återges utanför den yta som är reserverad för hälsovarningen.
 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas samt förbli intakt när styckförpackningen öppnas. På styckförpackningar får varningstexten sättas fast med hjälp av klistermärken, som inte ska kunna avlägsnas.
 • Vara fullt synlig, den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning. Varningstexten får inte heller dölja eller bryta annan märkning.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

Bild 14. Utformning av den allmänna varningen med hänvisning till rökavvänjningsinformationen till tobaksvaror för rökning.

Allmänna varningen med lydelse Rökning dödar

 Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 
www.slutarokalinjen.se

Bild 15. Utformning av en av de fjorton varianter av varningstext till tobaksvaror för rökning.


Varningstext med lydelse Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer

Bild 16. Utformning av hälsovarningar på en cylinderformad styckförpackning tobaksvaror för rökning.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens banderoll och på locket till förpackningen

Observera att hälsovarningen (bild 17) placerats parallellt med förpackningens sidokant.

Bild 17. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning till tobaksvaror för rökning.

Hälsovarningar återfinns på den nedre delen av förpackningens fram- och baksida samt är parallell med sidokanterna

Observera att hälsovarningen (bild 18) placerats parallellt med förpackningens sidokant.

Bild 18. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning med avtagbart lock till tobaksvaror för rökning.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens avtagbara lock och på förpackningens framsida

Observera att hälsovarningen (bild 19) placerats parallellt med förpackningens sidokant, samt att på styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den som blir synlig när förpackningen är öppen.

Bild 19. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning med fällbart lock till tobaksvaror för rökning.

Hälsovarningar återfinns på insidan och utsidan av förpackningens fällbara lock

Bild 20. Utformning av hälsovarningar på en tubformad styckförpackning till tobaksvaror för rökning.

Hälsovarningar återfinns på förpackningens långsida och avtagbara lock

Bild 21. Utformning av varningstext på locket till en tubformad styckförpackning till tobaksvaror för rökning.

Varningstexten återfinns på ovansidan av det avtagbara locket till den tubformade styckförpackningen

Örtprodukter för rökning

Lagrum för hälsovarningar

 • 3 kap. 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • 3 kap. 1 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • 2 kap. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning HSLF-FS 2016:44.

Hälsovarningens utformning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning till örtprodukter för rökning ska använda följande hälsovarning på svenska. Observera att hälsovarningen avslutas med en punkt:

Hälsovarningarna ska:

 • Vara tryckt på förpackningens yttre framsida och baksida.
 • Täcka 30 procent av den yta där den ska placeras.
 • Vara i centrum på den yta som reserverats för hälsovarningen, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallella med dessa förpackningars sidokant.
 • Vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund.
 • Använda en teckenstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen.

Illustrationer av hälsovarningar på förpackningar

Observera att hälsovarningen (bild 22) avslutas med en punkt samt att hälsovarningen inte har någon ram.

Bild 22. Utformning av hälsovarning till örtprodukter för rökning.

Hälsovarning med lydelse Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Observera att hälsovarningen (bild 23) placerats parallellt med förpackningens sidokant.

Bild 23. Utformning av hälsovarningar på en rätblocksformad styckförpackning till örtprodukter för rökning.

Hälsovarningar återfinns på den nedre delen av förpackningens fram- och baksida samt är parallell med sidokanterna

Bild 24. Utformning av hälsovarningar på en påse till örtprodukter för rökning.

Hälsovarningar återfinns på den nedre delen av förpackningens fram- och baksida

Ordlista

Elektronisk cigarett – En produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank. Den kan vara avsedd att användas endast en gång eller vara påfyllningsbara med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank, eller laddningsbara med engångspatroner.

Hälsovarning – En varning om de negativa effekter som produkter har på människors hälsa eller andra oönskade följder av förbrukningen av dessa, inbegripet varningstexter, kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter.

Kombinerad hälsovarning – En hälsovarning som består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration.

Påfyllningsbehållare – En behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Rökfri tobaksvara – En tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning. Exempel på rökfri tobaksvara är tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

Styckförpackning – Den minsta enskilda förpackning till en produkt som tillhandahålls konsumenter på marknaden.

Tobak för användning i munnen – Alla tobaksvaror för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas, som helt eller delvis är framställda av tobak, i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt sådana som tillhandahålls i portionspåsar eller porösa påsar. Denna typ av tobaksvara är det som vi i Sverige kallar för (tobaks)snus. Regleringen omfattar både lös- och portionssnus.

Tobak för användning i näsan – En rökfri tobaksvara som kan konsumeras via näsan. Denna typ av tobaksvara benämns även i handeln som luktsnus, nässnus eller snuff.

Tobaksfri nikotinprodukt – En produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Tobaksvaror för rökning – Andra tobaksvaror än en rökfri tobaksvara.

Tuggtobak – En rökfri tobaksvara uteslutande avsedd att tuggas.

Ytterförpackning – Varje förpackning till produkter som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Referenser

 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning (HSLF-FS 2016:44) [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-hslf-fs-2016-44/
 2. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter (HSLF-FS 2023:24) [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-hslf-fs-2023-24/
 3. Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (HSLF-FS 2016:46) [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-hslf-fs-2016-46/
 4. Förordning om tobak och liknande produkter (SFS 2019:223) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2019223-om-tobak-och-liknande_sfs-2019-223/
 5. Förordning om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1263) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221263-om-tobaksfria_sfs-2022-1263/
 6. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 av den 24 september 2015 om den exakta placeringen av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar (OJ L 252, 29.9.2015, p. 49–55) [Internet]. Bryssel: Kommissionen [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015D1735
 7. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 av den 9 oktober 2015 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning (EUT L 267, 14.10.2015, p. 5–10) [Internet]. Bryssel: Kommissionen [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015D1842
 8. Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088/
 9. Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257) [Internet]. Stockholm: Socialdepartementet [citerad 2023-12-01]. Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20221257-om-tobaksfria-nikotinprodukter_sfs-2022-1257/

Illustrationer av hälsovarningar – På förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning

Lyssna

Den här publikationen vänder sig till dig som tillverkar, hanterar eller utövar tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror och örtprodukter för rökning.

Publikationen innehåller information om hur hälsovarningar är reglerade samt illustrationer som exemplifierar hur hälsovarningar kan utformas och placeras på olika typer av förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, rökfria tobaksvaror, tobaksvaror för rökning och örtprodukter för rökning.

Observera att illustrationerna inte är rättsligt bindande.

Engelsk version av publikationen: Illustrations of health warnings – On packaging of electronic cigarettes and refill containers, tobacco free nicotine products, tobacco products and herbal products for smoking

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23231