Krav på märkning av ny tobaksvara

Lyssna

Förpackningar till nya tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Utformningen av hälsovarningarna skiljer sig åt och beror på om produkten omfattas av definitionen av en rökfri tobaksvara eller tobaksvara för rökning.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

  • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
  • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till nya tobaksvaror som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Hälsovarningarna på nya tobaksvaror skiljer sig åt och är beroende av om produkten är en tobaksvara för rökning eller en rökfri tobaksvara. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekt märkning. Dessutom är viss märkning på förpackningar till nya tobaksvaror och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Från och med den 20 maj 2024 ska styckförpackningar till nya tobaksvaror vara försedda med spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Hälsovarning

Enligt Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU vad gäller upphävande av vissa undantag för upphettade tobaksvaror ska förpackningar till upphettade tobaksvaror vara försedda med en allmän varning, informationstext och kombinerade hälsovarningar som inkluderar rökavvänjningsinformation på svenska. Enligt direktivet ska detta tillämpa från och med den 23 oktober 2023. Observera att denna reglering i Sverige föreslås träda i kraft i maj 2024.

Från och med den 20 maj 2024 ska styckförpackningar till nya tobaksvaror vara försedda med spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Otillåten märkning

Märkningen på förpackningar till nya tobaksvaror och på själva tobaksvaran får inte:

  • Antyda att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra sådana varor.
  • Innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran.
  • Likna ett livsmedel.
  • Likna en kosmetisk produkt.
  • Antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar.
  • Hänvisa till smak, doft eller tillsatser.