Krav på örtprodukter för rökning

Lyssna

Du som tillverkar eller importerar örtprodukter för rökning ska rapportera produktens ingredienser till oss innan den får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Produktens förpackning ska vara försedd med hälsovarningar på svenska.

Ingrediensrapportering

Som tillverkare eller importör ansvarar du för att ingredienser i en örtprodukt för rökning rapporteras till oss. Rapporteringen omfattar de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden.

 • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Rapporteringen av ingredienser ska ske via EU:s webbportal EU Common Entry Gate (EU-CEG) senast 6 veckor innan en ny eller ändrad produkt tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden. Om en produkt inte längre tillhandahålls på den svenska marknaden ska produktens svenska produktpresentation återkallas via EU-CEG.

Uppgifter som ska rapporteras

Rapporteringen ska innehålla en förteckning över alla ingredienser och kvantiteterna av dessa som används vid tillverkningen av produkten per varumärke och sort. Om en produkts ingredienser ändras så att det påverkar tidigare inlämnade uppgifter ska en ny rapport skickas in.

Vid rapporteringen har du möjlighet att ange om lämnad uppgift är företagshemlighet eller i övrigt konfidentiell. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet eller i övrigt är konfidentiell.

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifter, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Vi använder denna information vid kontakt med dig som tillverkare eller importör.

Användarkonto och EU-CEG

Du behöver ett EU-Login konto samt ett uppgiftslämnar-ID till EU-CEG för att rapportera ingredienser för örtprodukter för rökning till oss via EU-CEG. Du ansöker om uppgiftslämnar-ID på Europeiska Kommissionens webbplats för EU-CEG:

Offentliggjorda uppgifter om örtprodukter för rökning

Uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning (Herbal product for smoking) som inte utgör företagshemlighet visas i förteckningen:

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade örtprodukter för rökning: Tobak

 • Endast produkter som konsumenter kan förväntas tillhandahållas på den svenska marknaden presenteras i förteckningen. Det vill säga produkter som rapporterades för minst 6 veckor sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
 • Förteckningen innehåller endast produkter som ingrediensrapporterats till oss. Det innebär inte att vi kontrollerat att dessa produkter uppfyller samtliga lagkrav.
 • Ingredienserna som visas per produkt är inte en komplett förteckning över produkternas samtliga ingredienser. Ingredienser som återfinns i mindre mängder bedöms vara företagshemligheter och offentliggörs därför inte.
 • Vi uppdaterar förteckningen en gång per månad. Det kan innebära att viss fördröjning uppstår innan nylanserade produkter visas i förteckningen och innan produkter som återkallats från den svenska marknaden inte längre visas.

Krav på märkning

Krav på märkning omfattar förpackningar till örtprodukter för rökning. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning till örtprodukter för rökning som tillhandahålls konsumenter på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning till örtprodukter för rökning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till örtprodukter för rökning som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar på svenska. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekta hälsovarningar. Därtill finns det viss märkning som inte får återfinnas på förpackningar till örtprodukter för rökning, otillåten produktpresentation.

Hälsovarningar

Varje förpackning till örtprodukter för rökning ska vara försedd med följande hälsovarning på svenska, observera att hälsovarningen ska vara i fet stil och avslutas med en punkt:

Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Hälsovarningen ska:

 • vara tryckt på förpackningens fram- och baksida. Det är förpackningssidans yttre yta som avses,
 • täcka 30 procent av ytan på förpackningens framsida och 30 procent av ytan på dess baksida,
 • vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund,
 • vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen,
 • vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Otillåten produktpresentation

Förpackningar till örtprodukter för rökning får inte innehålla någon beståndsdel eller inslag som:

 • Antyder att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter.
 • Innehåller information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i produkten.
 • Liknar ett livsmedel.
 • Liknar en kosmetisk produkt.

Reglering i övrig lagstiftning

Tobaksskatt. Har du frågor om en örtprodukt för rökning omfattas av tobaksskatt bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)