Krav på märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med svenska hälsovarningar och svensk innehållsdeklaration.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar och innehållsdeklaration. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekta hälsovarningar samt korrekt innehållsdeklaration. Dessutom är viss märkning på förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Hälsovarningar

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med följande hälsovarning på svenska, observera att hälsovarningen ska vara i fet stil och avslutas med en punkt:

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Hälsovarning ska:

 • återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 • skrivas i svart fet stil med typsnittet Helvetica på vit bakgrund,
 • skrivas med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för märkningen,
 • vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
 • vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för dessa varningar.

Hälsovarningar får sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna.

Innehållsdeklaration

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration på svenska. Innehållsdeklaration ska innehålla:

 • En förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning.
 • Uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelning per dos.
 • En rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Innehållsdeklaration ska:

 • återges på en av de största ytorna på styckförpackningen och ytterförpackningen och täcka 20 procent av denna yta,
 • skrivas i svart fet stil med typsnittet Helvetica på vit bakgrund,
 • skrivas med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för innehållsdeklarationen,
 • vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för innehållsdeklarationen.

Innehållsdeklarationer får sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna.

Otillåten märkning

Märkningen på den tobaksfria nikotinprodukten eller på produktens förpackningar får inte:

 • Antyda att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter.
 • Likna ett livsmedel.
 • Likna en kosmetisk produkt.