Krav på märkning av cigaretter

Lyssna

Förpackningar till cigaretter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en allmän varning, informationstext och kombinerade hälsovarningar som inkluderar rökavvänjningsinformation på svenska samt spårbarhets- och säkerhetsmärkning.

Krav på märkning omfattar förpackningar. Med förpackning avses:

 • Styckförpackning, den minsta enskilda förpackning som tillhandahålls på marknaden.
 • Ytterförpackning, varje förpackning som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Förpackningar till cigaretter som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med en allmän varning, informationstext och kombinerade hälsovarningar som inkluderar rökavvänjningsinformation på svenska samt spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att förpackningarna har korrekt märkning. Dessutom är viss märkning på förpackningar till cigaretter och på själva produkten otillåten, förbjuden produktpresentation.

Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Allmän varning och informationstext

Förpackningar till cigaretter ska förses med följande allmänna varning och informationstext på svenska:

Rökning dödar

Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen

Placering av den allmänna varningen och informationstexten:

 • På rätblocksformade förpackningar ska den allmänna varningen återges på den nedre delen av en av styckförpackningarnas sidoytor och informationstexten ska återges på den nedre delen av den andra sidoytan. Den allmänna varningen och informationstexten ska ha en bredd av minst 20 mm.
 • På förpackningar i form av en ask med fällbart lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas i sin helhet på den större delen av dessa delade ytor. Den allmänna varningen ska också framträda på insidan av den övre yta som är synlig när förpackningen är öppen. De laterala sidytorna av denna sorts förpackning ska ha en höjd av minst 16 mm.
 • På cylinderformade förpackningar, ska den allmänna varningen finnas på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida.

Den allmänna varningen och informationstexten ska:

 • Täcka 50 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Vara omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för den allmänna varningen och informationstexten.
 • Vara tryckt i svart fet stil med typsnittet Helvetica och på vit bakgrund.
 • Vara tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen och informationstexten.
 • Vara i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med förpackningens sidokant.

Kombinerad hälsovarning

Kombinerad hälsovarning är en hälsovarning som består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration. De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre set. Varje set ska användas ett givet år och alterneras på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt visas lika många gånger på varje varumärke av cigaretter.

Förpackningar till cigaretter ska förses med kombinerade hälsovarningar på svenska. De kombinerade hälsovarningarna ska:

 • Innehålla en av varningstexterna och motsvarande färgfoto från bildarkivet. Tillverkare eller importörer av cigaretter som behöver tillgång till bildarkivets tre set med högupplösta kombinerade hälsovarningar på svenska kan kontakta oss.
 • Täcka 65 procent av både den yttre framsidan och baksidan av förpackningen. Cylinderformade förpackningar ska ha två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje kombinerad hälsovarning ska täcka 65 procent av respektive halva av den rundade ytan. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.
 • Visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av förpackningen.
 • Återges på den övre kanten av förpackningen och placeras på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen.
 • Återges enligt de tekniska specifikationerna för layout, form och utformning av den kombinerade hälsovarningen i EU‑kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning.
 • Innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation, exempelvis:

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Kombinerade hälsovarningar: För tobaksvaror för rökning (health.ec.europa.eu)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (eur-lex.europa.eu)

Därtill ska den allmänna varningen och informationstexten samt den kombinerade hälsovarningen som inkluderar rökavvänjningsinformation:

 • Vara tryckt och inte kunna avlägsnas eller utplånas.
 • Vara fullt synlig, den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
 • Förbli intakt när styckförpackningen öppnas.
 • Inte dölja eller bryta annan märkning, exempelvis spårnings- eller säkerhetsmärkning på en styckförpackning.

Otillåten märkning

Märkningen på förpackningar till cigaretter och på själva tobaksvaran får inte:

 • Antyda att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra sådana varor.
 • Innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran.
 • Likna ett livsmedel.
 • Likna en kosmetisk produkt.
 • Antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar.
 • Hänvisa till smak, doft eller tillsatser.