Sjukdomsinformation om balantidiuminfektion

Lyssna

Balantidium coli är en protozo som vid infektion ger diarré eller en dysenteriliknande sjukdom. Reservoar är gris och möjligen råtta. Balantidium coli kan förekomma över hela världen. Få människor smittas dock. Vattenburna epidemier kan förekomma i miljöer med låg hygienisk standard. En stor epidemi förekom i Ecuador 1978.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar balantidiuminfektion och hur sprids det?

Bild på Balantidium coli trofozoit.

Sjukdomen orsakas av en protozo, Balantidium coli. Smittan utsöndras via avföring från infekterade djur. Smittspridning sker främst direkt via avföring från smittade djur eller kontaminerat vatten eller livsmedel. Vid utbrott är vattenburen smitta vanligast.

Inkubationstiden är okänd, troligen några dygn.

Symtom och komplikationer

Balantidiuminfektion ger diarré, följt av buksmärtor, illamående och kräkningar. Ibland syns dysenteriliknande symtom, liknande amöbadysenteri med blodiga diarréer och slem.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs med mikroskopisk påvisning av parasiten i ett avföringsprov.

Förebyggande åtgärder

Smitta person till person är inte känd. God personlig hygien är viktig. Dricksvattentäkter bör skyddas. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.