Sjukdomsinformation om bandmask

Lyssna

Annan benämning: Cysticerkos, Binnikemask.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Begreppet "binnikemask" kan avse tre olika sjukdomar, orsakade av nöt-, svin- respektive fiskbinnikemasken. De två första orsakas av bandmaskar av släktet Taenia, den sistnämnda av bandmasken Diphyllobothrium latum. Maskarna har helt olika livscykler, de två första är dock snarlika.

Genväg till respektive stycke:

Människans obeväpnade respektive beväpnade bandmask: Dessa maskar finns spridda över hela världen. I Sverige påvisas enstaka fall av människans obeväpnade bandmask Taenia saginata. Människans beväpnade bandmask Taenia solium är en sällsynthet.

Bandmask

Vad orsakar bandmaskinfektion och hur sprids den?

Taenia saginata respektive Taenia solium finns i tarmen hos huvudvärden människa och kan vara flera meter långa. Mellanvärden, hos vilken larverna (dynten) utvecklas, är nöt respektive svin (sällan hund). (Dynt av T. solium kan utvecklas även hos människa.)

Genväg till stycket för att läsa mer

Smittan överförs vid förtäring av rått eller otillräckligt tillrett nöt- eller fläskkött som innehåller dynt. Alla åldrar är mottagliga. T. saginata smittar ej från människa till människa, mellanvärd krävs. T. solium kan smitta direkt mellan människor och ge upphov till cysticerkos.

Genväg till stycket för att läsa mer

Inkubationstiden anges vara tre till fem månader.

Symtom och komplikationer

Sjukdomsbilden varierar vid infektion med vuxna maskar. Många patienter saknar symtom, några klagar över ökad aptit alt. matleda, buksmärtor, matsmältningsbesvär och nervositet. Ibland ses avmagring och viktförlust. Av och till kan uttömning av masksegment i avföringen ses. Denna sjukdomsform är ofarlig.

I sällsynta fall kan människan agera mellanvärd för T. solium och utveckla dyntstadiet, cysticerkos. Detta kan ske om man får i sig ägg via mat som förorenats med mänsklig avföring. De nedsvalda äggen kläcks i tarmen och larverna tar sig via tarmväggen och blodcirkulationen ut till olika organ. Symtombilden präglas av det organsystem som drabbats. Tillståndet kan vara allvarligt, speciellt vid cystor i hjärnan.

Diagnostik och behandling

Diagnos av vuxna maskar ställs genom att ägg påvisas i avföringen med mikrobiologiska metoder. Någon gång kan utstötta masksegment ses direkt i avföringen. Äggen är morfologisk oskiljbara mellan Taenia-arter. Artbestämning av Taenia spp. är möjlig med molekylära metoder från fecesprov eller av masksegment.

Diagnosen cysticerkos ställs genom att inkapslade larver påvisas i vävnad. En röntgenbild kan stödja misstanken. Ibland kan diagnosen också ställas serologiskt, det vill säga att specifika maskantikroppar påvisas från patientens blod.

Läkemedel finns som är verksamma mot de vuxna maskformerna som lever i människans tarm. Det finns också specifikt verksamma läkemedel mot cysterikos, men ibland måste man operativt försöka avlägsna infektionshärden.

Förebyggande åtgärder

  • veterinärbesiktning av kött
  • god hand- och livsmedelshygien
  • kokning eller genomstekning av kött
  • nedfrysning av kött till –20 °C i minst 48 timmar (dödar larverna).

Fiskbinnikemask

Fiskbinnikemasken är en tämligen harmlös mask som är vanligt förekommande i tempererade områden (som Nordeuropa). Smittade personer har i regel inga symtom alls, men en del kan utveckla vitamin B 12-brist. Det är numera ovanligt att man påvisar masken hos personer i Sverige.

Vad orsakar infektion med fiskbinnikemask och hur sprids det?
Fiskbinnikemasken, Diphyllobothrium latum, kan bli fyra till tio meter lång. Fiskätande däggdjur som människa, hund, björn fungerar som huvudvärd (och reservoar). En vuxen mask kan leva i många år.

Man smittas om man äter infekterad rå eller dåligt genomkokt sötvattensfisk (gädda, lake, abborre eller gärs) och dess rom. Eventuella larver finns i fiskköttet, och dessa kan utvecklas till fullvuxna maskar i människans tarm, varefter äggen via avföringen kan nå något vattendrag för att där kläckas till nya larver. Detta första larvstadium infekterar mellanvärd ett, små kräftdjur av släktet Cyclops. Många fiskar lever på dessa kräftdjur och blir mellanvärd två, och det är här som de larver utvecklas som är infektiösa för bland annat människan.

Alla åldrar är mottagliga. Masken smittar ej direkt från människa till människa. Inkubationstiden anges vara tre till sex veckor.

Symtom och komplikationer

Symtomen är vanligen ringa. Någon gång ses ökad eller minskad aptit, buksmärtor eller blodbrist. Den vuxna masken konsumerar vitamin B 12.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att ägg påvisas i avföringen (mikroskopi). Någon gång kan utstötta masksegment ses direkt i avföringen.

Effektiva läkemedel finns.

Förebyggande åtgärder

  • Undvikande av rå, kallrökt eller gravad abborre, gädda och lake fångad i sötvatten och rom från dessa fiskar.
  • Nedfrysning av fisk till –20 °C i minst 48 timmar, till exempel före gravning eller rökning.
  • Kokning eller genomstekning av "hela" fisken.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Bandmaskinfektioner (gäller även Taenia) är ej anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser