Sjukdomsinformation om clostridium perfringens – matförgiftning

Lyssna

Clostridium perfringens är en bakterie som normalt finns i jord och i tarmen hos många djur. Den kan bilda bakteriegift (toxin) och är en vanlig matförgiftningsbakterie.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bakterien C. perfringens är också ofta utlösande mikroorganism vid "gasbrand", ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan drabba vävnader med dålig blodförsörjning. En ytterst ovanlig, allvarlig sjukdom som kan ge nekrotiserande (vävnadsnedbrytande) enterit har rapporterats från några platser i världen.

Vad orsakar matförgiftning och hur sprids det?

C. perfringens är en anaerob bakterie, den tillväxer utan syre. Den kan bilda sporer, en mycket motståndskraftig överlevnadsform som utvecklas vid näringsbrist, och kan då bilda ett toxin med verkan på tarmen. Bakterien förökar sig snabbt, den har under goda förhållanden en delningstid i mat på tolv minuter.

Bakterien förekommer i tarmen hos många djur och finns därför ofta i jord och på grönsaker. Slaktkroppar kan av och till förorenas av tarminnehåll. Den typiska maträtten vid matförgiftning med C. perfringens är någon typ av matlagning som görs i stor mängd. Maten får efter tillagning svalna i rumstemperatur så att avsvalningen tar för lång tid. Sporer som överlevt kokningen kan då växa ut igen. Sporerna stimuleras av den höga temperaturen, dessutom har andra bakterier dött och C. perfringens är utan konkurrens vid tillväxt.

Infektionsdosen är hög, cirka 100 000 bakterier per gram mat krävs för att sjukdom ska uppstå.

Toxinet bildas i tarmen när bakterien återgår i sporform. Då det är toxinet som ger sjukdomssymtom sprids inte smittan från person till person.

Tid för insjuknande är kort, vanligen 10-12 timmar, men kan variera mellan 8-24 timmar.

Symtom och komplikationer

Akut insjuknande med kolik, diarré, buksmärtor och illamående är vanligt, kräkningar och feber ses mindre ofta. Symtomen är relativt snabbt övergående, oftast tillfrisknar man inom ett dygn, och dödsfall är ovanliga.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom att bakterien via odling påvisas i mat. En stor mängd bakterier i avföringen stödjer diagnosen.

Ingen specifik behandling ges utöver eventuell vätskeersättning.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns ej. Det är viktigt med god allmän livsmedelshygien med snabb nedkylning av tillagad mat. Mat får inte varmhållas för länge eller sparas för många dagar.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Vid misstänkt matförgiftning skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Det är viktigt att misstänkta utbrott av matförgiftning blir utredda för att eventuella brister i livsmedelshanteringen ska kunna upptäckas och rättas till.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

Exempel på utbrott

Utbrott på sjukhus

På ett sjukhus var köket under ombyggnad varför maten tillagades vid ett värdshus i närheten. Maten (pölsa) kom till sjukhuset i värmevagnar, varefter den flyttades över till mindre kärl (utan varmhållning). C. perfringens hittades i pölsan (5 000 bakterier/g) liksom i den mejram som använts till kryddning. Den dåliga varmhållningen under transporten inom sjukhuset tillät bakterierna att växa till. Av 176 exponerade patienter drabbades 82 av mag- och tarmbesvär.

Utbrott på äldreboende/långvårdsklinik

Ärtsoppa och pannkakor serverades som lunch på fem äldreboenden och en långvårdsklinik. Under kvällen och natten därefter insjuknade ett flertal (totalt 66 personer) av dem som ätit med framför allt diarréer. Odling på avföring från ett mindre antal av patienterna visade riklig växt av C. perfringens. Ärtsoppan hade tillagats på ortens skolkök ett par dagar tidigare och sedan uppenbarligen hanterats på ett sätt som gynnade bakterietillväxten.

Läs mer på andra webbplatser

Bad Bug Book (Second Edition) (fda.gov)