Sjukdomsinformation om infektion med Krim-Kongo hemorragisk feber

Lyssna

Krim-Kongovirus sprids via fästingbett och kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet. Sjukdomen förekommer i Afrika, Asien, Mellanöstern, Sydosteuropa och Spanien.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar Krim-Kongovirusinfektion och hur sprids sjukdomen?

Krim-Kongovirusinfektion orsakas av nairovirus som tillhör familjen bunyaviridae.
Människor smittas i första hand via bett av fästingar av arten hyaloma. Fästingarna biter också tamboskap som hästar, kor, får och getter. Djuren får inte sjukdomssymtom.

Smittan kan även överföras via infekterat blod och vävnad från djur, till exempel vid slakt. Smitta mellan människor via kroppsvätskor förekommer främst i vårdmiljö men kan också ske mellan nära hushållskontakter. Smitta från mor till barn i samband med förlossning finns beskrivet.

Inget fall har hittills diagnosticerats i Sverige.

Symtom och behandling

Den drabbade insjuknar plötsligt med feber, muskelvärk, huvudvärk, bukvärk, ledsmärtor och kräkningar. Därefter kan tecken på hjärnpåverkan och blödningar från hud och kroppsöppningar uppkomma. Multiorgansvikt förekommer och dödligheten kan vara så hög som trettio procent.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person blivit smittad till att hen får symtom, varierar från 1 dag till 13 dagar.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – sjukdomsstatistik

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten. Sjukdomen kan diagnosticeras vid Folkhälsomyndigheten.

Analyskatalog för mikrobiologiska analyser och tjänster – CCHF

Förebyggande åtgärder

Den som reser utomlands bör skydda sig mot fästingbett.

Familjemedlemmar och sjukvårdspersonal bör alltid vara noga med att undvika kontakt med blod och kroppsvätskor från den smittade. Strikt skyddsklädsel krävs vid vård av sjuka personer.

Det finns inget tillgängligt vaccin.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Krim-Kongovirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Om man misstänker blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning. Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Kommentar

Namnet Krim-Kongo kommer av att sjukdomen upptäcktes på Krim 1944 och viruset isolerades i Kongo 1956. Andra benämningar: CCHF, Crimean-Congo haemorrhagic fever.

Läs mer

Om transport av höginfektiöst prov till Folkhälsomyndigheten

Crimean-congo haemorrhagic fever (cdc.gov)

Crimean-Congo haemorrhagic fever WHO (who.int)

Crimean-congo-haemorrhagic-fever (ecdc.europa.eu)