Loiasis är en maskinfektion som framför allt ger symtom från huden. Sjukdomen förekommer inte i Sverige men har någon enstaka gång diagnostiserats hos personer som vistats i de tropiska områden där smittan finns. Den geografiska utbredningen är begränsad till tropiska Väst- och Centralafrika.

Orsakande organism, smittvägar och smittspridning

Loa loa är en rundmask (nematod) med en komplicerad livscykel. Den är en av flera maskar som går under samlingsnamnet filaria. Värden för den vuxna masken, som kan bli drygt fem centimeter lång, är människan. Den vuxna honmasken utsöndrar larver (så kallade mikrofilarier), som via blodsugande bromsar (Chrysops-arter) överför smittan mellan människor.

De vuxna maskarna trivs bäst i bindväven och förflyttar sig under loppet av många år inom människokroppen. Honmasken utsöndrar mikrofilarier som förefaller vara helt betydelselösa vad avser de kliniska symtomen.

Inkubationstiden är ofta lång, i regel flera år.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

De vuxna maskarna kan, sannolikt beroende på överkänslighetsreaktion, orsaka så kallad kalabarsvullnad. Dessa ömmande och kliande, upp till handflatestora svullnader, brukar mest vara lokaliserade kring lederna men ibland också kring ögonen. Ibland befinner sig masken så ytligt att den kan iakttagas i huden eller ögats bindehinna.

Prognosen vid loiasis är god, även utan behandling. Tillståndet kan emellertid kvarstå och ge besvär under många år. Det finns läkemedel som tämligen effektivt kan döda de vuxna maskarna.

Diagnosen vid de olika infektionsformerna ställs utifrån sjukdomsbild samt genom mikroskopisk undersökning av blodet där mikrofilarierna kan påvisas. Även antikroppsbestämning kan utföras det vill säga man påvisar antikroppar mot parasiten i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot insektsbett när man vistas i endemiskt område.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Filariasis