Sjukdomsinformation om mers

Lyssna

Mers (Middle East Respiratory Syndrome) är en relativt ovanlig sjukdom, orsakad av en variant av coronaviruset som kan ge allvarlig lunginflammation. Sjukdomen förekommer framför allt i Mellanöstern.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar mers och hur sprids sjukdomen?

Mers orsakas av ett coronavirus som ursprungligen tros ha förkommit hos fladdermöss, men som sedan börjat spridas bland dromedarer. Smittan överförs vid nära kontakt med dromedarer, men också indirekt via deras kroppsvätskor, mjölk eller otillräckligt tillagat kött. Sjukdomen har endast begränsad förmåga att spridas mellan människor. Fall har enbart förekommit i samband med vård av sjuka, vilket framför allt innebär en risk för anhöriga och vårdpersonal.

Inga fall av mers har diagnosticerats i Sverige.

Symtom och behandling

Mers kan orsaka alltifrån asymtomatisk sjukdom (inga symtom) eller milda luftvägssymtom med feber och hosta till svår lunginflammation med svårighet att få luft och komplikationer från andra organ. Dödsfall förekommer. Svår sjukdom tros framför allt drabba personer med ett nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är 2–14 dagar.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Analyskatalog för mikrobiologiska analyser och tjänster - mers

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Undvik nära kontakt med dromedarer och otillräckligt behandlade eller tillagade mjölk- eller köttprodukter från dessa djur i områden där smitta förekommer. Undvik även nära kontakt med personer som har insjuknat i sjukdomen.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är anmälnings- och smittspårningspliktig. Fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Kommentar

Mers upptäcktes 2012 på arabiska halvön. Sedan dess har viruset förkommit hos dromedarer i Mellanöstern, Afrika och Sydostasien. Enbart enstaka fall hos människor har skett utanför Mellanöstern och är då framför allt kopplade till vård av sjuka patienter.

Läs mer