Sjukdomsinformation om spolmaskinfektion

Lyssna

Annan benämning: Ascaris, Toxocarainfektion.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Ascaris (spolmask), ägg.Vi skiljer mellan människans spolmask, Ascaris lumbricoides, och hundens och kattens spolmask, Toxocara canis respektive Toxocara cati. Ascaris är en av människans vanligaste parasiter och förekommer företrädesvis i områden med sämre hygien. Smittspridningen främjas genom gödsling med latrin.

De flesta Ascarisinfektioner vi nuförtiden ser i Sverige är importfall, medan många fall av Toxocarainfektion troligen är inhemska. Spolmask från gris, Ascaris suum, kan infektera människor på samma sett som A. lumbricoides.

Vad orsakar spolmaskinfektion och hur sprids den?

Människans spolmask, Ascaris lumbricoides, kan ha storleken av en daggmask. Färgen kan skifta från ljusbrun till vit. Honan, som kan leva i något år i människans tarm, producerar dagligen ett enormt stort antal ägg som kommer ut med avföringen. Äggen mognar efter ett par veckor ute i det fria och kan sedan leva och vara infektiösa under lång tid. Man smittas genom förtäring av till exempel förorenade grönsaker. Äggen kläcks i tarmen, och de nykläckta larverna penetrerar tarmslemhinnan och förs sedan med blodet till lungorna, där de tar sig igenom lungväggen. Via luftstrupen, struphuvudet och sedan matstrupen kommer de så småningom åter tillbaka till tarmen, där de nu kan utvecklas till fullvuxna maskar. Äggen utsöndras med avföringen. Spolmask smittar inte direkt från person till person. Någon egentlig inkubationstid kan inte anges. Hela livscykeln för masken tar fyra till åtta veckor.

Hundens och kattens spolmask kan inte utvecklas fullt ut till vuxna maskar hos människa och man hittar av den orsak inga Toxocara-ägg i feces hos människor. Människan kan dock få i sig toxocaraägg från kattens eller hundens feces och larverna kan nå blodcirkulationen och ge upphov till inflammation (toxocariasis).

Symtom och komplikationer

Lindrig infektion med Ascaris ger i regel inga symtom. En massiv förekomst kan vara en belastning ur näringsmässig synvinkel men kan också ge upphov till ett mekaniskt tarmhinder (tarmvred, ileus). När larverna passerar lungorna kan patienten få astmaliknande besvär (Löfflers syndrom).

Toxocariasis karakteriseras av buksmärtor, feber och luftvägsbesvär (visceral larva migrans) samt ögoninfektioner. Dom flesta infektioner med Toxocara ger inga eller lindriga symtom.

Diagnostik och behandling

Diagnosen Ascarisinfektion ställs genom fynd av fullvuxna maskar eller ascarisägg (mikroskopi) i avföringen. Antikroppsbestämning av Ascaris är sällan indicerad. Diagnosen Toxocarainfektion ställs genom antikroppsbestämning. Vid frågeställning om ögoninfektion kan Toxocara PCR vara aktuellt.

Infektion med spolmask kan effektivt behandlas med läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Dom flesta fall av toxocariasis är självläkande men ändå bör inte hund och katt tillåtas förorena i barnens sandlådor.

God toalett- och latrinhygien verkar förebyggande för spolmaskinfektion. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Några särskilda smittskyddsåtgärder är inte nödvändiga, och sjukdomen är inte anmälningspliktig. Det största problemet vid spolmaskinfektion brukar vara rädslan för smitta (trots att sjukdomen inte smittar från person till person), och informationsinsatser kan ibland behövas.