Nationell samordning och samverkan inom ANDTS

Lyssna

Vi har uppdrag att verka för nationell samordning. För att stärka det ANDTS-förebyggande arbetet leder vi olika samverkansgrupper.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS). Vi samverkar med många aktörer på området.

Övergripande ANDTS-samordning

ANDTS-området är brett och berör både brottsbekämpning, förebyggande arbete, tidiga insatser och vård och behandling. Därför är 23 myndigheter utpekade av regeringen att ingå i en särskild samordningsgrupp som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Genom att utbyta information kan gruppen gemensamt se vad som behöver prioriteras och hitta områden att samarbeta inom. Myndigheterna bidrar också till uppföljning inom ANDTS-området genom att årligen rapportera om den verksamhet de har bedrivit.

De 23 myndigheterna som ingår i samordningen är Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jämställdhetsmyndigheten, Konsumentverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Spelinspektionen, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Länsstyrelserna har en central roll i det regionala ANDTS-arbetet och vi har en nära dialog med representanter från dem. Vi samarbetar även nära med Socialstyrelsen som har ett brett uppdrag kopplat till ANDTS-politiken utifrån sitt ansvarsområde.

Samverkan inom trafikområdet

Inom trafikområdet sammankallar vi en nationell grupp om samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) där myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ingår. SMADIT är ett sätt att samarbeta som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt.

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Dekorationsbild.

Dialog med ideella organisationer

Vi samverkar också med ideella organisationer på ANDTS-området. Vi möts bland annat i årliga dialogmöten och du kan läsa mer om den samverkan här:

Samverkan med ideella organisationer på ANDTS-området

Samverkan inom spel om pengar

Nationell samordning om spel om pengar sker också tillsammans med myndigheter och organisationer.

Övrig samverkan inom ANDTS-området

Folkhälsomyndigheten samverkar också på andra sätt inom ANDTS-området. Bland annat samlar vi två grupper inom dopning (Centrala samverkansgruppen för dopningsfrågor och en expertgrupp för förteckning över dopningsmedel) respektive narkotika (Nätverket för den aktuella drogsituationen i Sverige, Nadis, och Samrådsgrupp narkotika). Vi deltar även i möten med andra myndigheter inom området alkohol- och tobakstillsyn.

Förteckning över dopningsmedel

Läs mer om samordningsarbetet inom ANDTS