Calicivirus – sjukdomsstatistik

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av calicivirus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Veckorapporter

Folkhälsomyndigheten följer löpande calicivirusspridningen i Sverige genom frivilligrapportering från landets mikrobiologiska laboratorier. Övervakningen sker under perioden oktober–maj (vecka 40–20). Läget sammanfattas under denna period i Ccalicivirusrapporter (vinterkräksjuka) som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Calicivirus veckorapporter (vinterkräksjuka)

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Vinterkräksjuka – calicivirusinfektion 2021–2022

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under calicivirussäsongen 2021–2022 (vecka 40, 2021 till vecka 20, 2022) analyserades 32 566 prover varav 5 919 var positiva för calicivirus. Andelen positiva prover denna säsong låg på 18 procent vilket är jämförbart med medelvärdet för de fem senaste säsongerna innan pandemin (2015–2020, medel 17,2 procent) (tabell 1). Däremot ökade det rapporterade antalet provtagna med 39 procent jämfört med medelvärdet för de fem senaste säsongerna 2015–2020 (32 566 jämfört med 23 439). Liksom tidigare säsonger var majoriteten (91 procent; n=5 388) av de positiva proverna norovirus (GGI och GGII) och endast en mindre del utgjordes av sapovirus (tabell 1, figur 1). Av totalt 5 919 fall utgjordes 54 procent av kvinnor och likt tidigare säsonger rapporterades flest fall av sapovirus bland barn under 10 år (n=375/532) (figur 2). De fall som syns i Folkhälsomyndighetens statistik är de som behövt uppsöka vård. Av denna anledning rapporteras alltid flest fall i åldersgrupperna yngre än fem år och äldre än 70 år.

Vanligtvis syns en tydlig topp under en säsong. Under säsongen 2021–2022 noterades för första gången någonsin två toppar under en och samma säsong (vecka 52, 2021 n=297 och vecka 14, 2022 n=318).

Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177 Vårdguidens webbplats antydde att spridningen i samhället var större jämfört med föregående säsong och enligt webbsökningarna startade spridningen i samhället vecka 48 (29 november – 5 december 2021). Av det totala antalet sökningar som gjordes på webbplatsen utgjordes 0,2 procent (n=12 240/6 352 857) av sökningar på vinterkräksjuka. Motsvarande siffra för de två föregående säsongerna var 0,02 procent (säsong 2020–2021) respektive 0,17 procent (säsong 2019–2020) (figur 3).

Under vintern och vårvintern rapporterades ett stort antal fall av vinterkräksjuka till Folkhälsomyndigheten och det sammantaget med den höga andelen sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats visar att spridningen av vinterkräksjuka i samhället varit mycket omfattande under säsongen 2021–2022.

Tabell 1. Antalet analyserade prover och andelen positiva prover för calicivirus per säsong.
Säsong Antal analyserade prover Antal positiva prover (norovirus, sapovirus) Andelen positiva (%)
2015–2016 18 493 4 068 (3 826, 242) 22
2016–2017 25 303 4 687 (4 381, 306) 19
2017–2018 25 377 4 244 (3 910, 334) 17
2018–2019 24 042 3 377 (3 011, 366) 14
2019–2020 23 982 3 397 (3 133, 260) 14
2020–2021 15 640 376 (356, 20) 2
2021–2022 32 566 5 920 (5 388, 532) 18

Figur 1. Antalet rapporterade fall av vinterkräksjuka per vecka och säsong under 2021–2022, samt medelvärde för antalet fall under motsvarande perioder 2015–2020.

I grafen visas dels antal inrapporterad fall av calicivirus per vecka under säsongen 2021-2022 i staplar samt medel för antal fall per vecka unders säsongerna 2015-2020 som en streckad linje. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Fördelning av antalet rapporterade fall av virustyp/genogrupp per åldersgrupp under säsongen 2021–2022.

I stapeldiagrammet visas fördelning av antalet rapporterade fall av virustyp/genogrupp per åldersgrupp under säsongen 2021-2022.

Under säsongen 2021–2022 (Figur 3) gjordes totalt 6 352 857 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 0,2 procent på ordet vinterkräksjuka. Det statistika gränsvärdet/tröskelvärdet som indikerar att säsongen startat passerades vecka 48, 2021.

Figur 3. Andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

I grafen visas andelen sökningar på ordet "vinterkräksjuka" per vecka i förhållande till alla sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats. Under säsongen 2021-2022 gjordes totalt 6 352 857 sökningar på webbplatsen. Av dessa var 0,2 procent på ordet vinterkräksjuka. i grafen sysn att det statistika gränsvärdet som betyder att säsongen startat passerades vecka 48 - 2021.

Läs mer