Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2013

Infektion med Campylobacter är den vanligaste orsaken till bakteriell gastroenterit i Sverige. Bakterien sprids via framförallt förorenat vatten eller förorenad mat. Den sprids via avföringen från ett flertal olika djurarter och infekterade människor. Otillräckligt tillagad kyckling eller opastöriserad mjölk har ofta associerats med spridning av Campylobacter. Det finns flera olika typer av Campylobacter, men inom humandiagnostiken är C. jejuni och C. coli vanligast och någon artbestämning utförs normalt inte. Smittdosen är låg och även om symtomen vanligtvis avtar efter någon vecka kan bakterien utsöndras via avföringen i omkring tre veckor.

Utfall och trend

Under 2013 var den totala incidensen för campylobacterinfektion 85 fall per 100 000 invånare (8116 fall), vilket är något högre än år 2012 (83 fall per 100 000 invånare). Andelen som smittats i Sverige under 2013 var 41 procent.

Mellan 1998 och 2006 minskade incidensen av inhemsk campylobacterinfektion, men sedan 2006 har den ökat kontinuerligt, för att under de senare åren stabiliseras runt 33 fall per 100 000 invånare och år.

Ålder och kön

Bland de inhemska fallen var medianåldern 43 år och något fler män än kvinnor insjuknade (54 %).

Smittland

En knapp majoritet av alla fall av Campylobacter i Sverige under 2013 blev smittade utomlands (55 %). Risken att insjukna under resa utomlands (reseincidens) har dock minskat de senaste åren och den nedåtgående trenden fortsatte även under 2013. Liksom de föregående åren smittades de flesta reserelaterade fallen under 2013 i Spanien (19 %), Thailand (14 %) och Turkiet (13 %).

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen av inhemsk Campylobacter varierar årligen mellan länen beroende på om det har varit lokala eller regionala utbrott. De län som under 2013 hade högst incidens av inhemsk campylobacterinfektion var Gotland (58 fall per 100 000 invånare), Kalmar (54) och Halland (48). Övriga län hade en inhemsk incidens mellan 14-44 fall per 100 000 invånare.

Säsongsvariation

Antalet rapporterade fall av Campylobacter brukar öka under sensommaren. Den årliga ökningen under denna period inträffade även under 2013. Dock anmäldes ovanligt många fall av inhemsk smitta under september månad 2013 jämfört med samma period 2012. Orsaken till ökningen i antal anmälda fall kan ha berott på det varma vädret alternativt ett utbrott som inte detekterats.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Den höga incidensen av human campylobacterinfektion i Sverige är ett stort problem för samhället. Under 2013 publicerades ett nationellt strategidokument för att minska antalet sjukdomsfall orsakade av Campylobacter. Strategin som har arbetats fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, Livsmedelsverket (SLV), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, gäller t.o.m. år 2017, och beskriver de åtgärder som myndigheterna anser angelägna inom den kommande femårsperioden.