Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacterinfektion under 2014

Infektion med campylobacter är den vanligaste rapporterade orsaken till bakteriell gastroenterit i Sverige. Komplikationer i form av ledbesvär (reaktiv artrit) är relativt vanligt förekommande. Bakterien sprids framförallt via förorenat vatten eller förorenad mat. Den kan finnas i avföringen hos ett flertal olika djurarter, inklusive människor. Otillräckligt tillagad kyckling och opastöriserad mjölk har ofta associerats med spridning av campylobacter. Det finns flera olika typer av campylobacter, men inom humandiagnostiken är C. jejuni och C. coli vanligast. Artbestämning utförs dock normalt inte. Smittdosen är låg och även om symtomen vanligtvis avtar efter någon vecka kan bakterien utsöndras via avföringen i omkring tre veckor.

Campylobacterinfektion under 2014Campylobacterinfektion under 2014

Utfall och trend 2014

Under 2014 var den totala incidensen för campylobacterinfektion 85 fall per 100 000 invånare (8288 fall), vilket är marginellt högre än år 2013 (84 fall per 100 000 invånare). Däremot ökade antalet personer som smittats med campylobacter i Sverige med 12 procent i jämförelse med året innan. Det anmäldes 3709 inhemska fall, vilket är fler än något år tidigare sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 1989. Andelen som smittats i Sverige under 2014 var därmed 45 procent. I början av 2000-talet minskade incidensen av inhemsk campylobacterinfektion, men sedan 2007 har det skett en signifikant ökning.

Ålder och kön

Bland de inhemska fallen var medianåldern 46 år och incidensen var högst i åldersgruppen 40-49 år. Under det senaste decenniet har det skett en ökning i incidens hos samtliga åldersgrupper från 10 år och uppåt. Något fler män än kvinnor insjuknade som vanligt under året (57 % av de inhemskt smittade).

Smittland

Under 2014 smittades ungefär hälften av fallen med campylobacter utomlands. Liksom de föregående åren smittades de flesta reserelaterade fallen i Spanien (16 %), Turkiet (13 %) och Thailand (13 %).

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen av inhemsk campylobacterinfektion varierar årligen mellan länen beroende på om det har förekommit lokala eller regionala utbrott. De län som under 2014 hade högst incidens av inhemsk campylobacterinfektion var Gotland (72 fall per 100 000 invånare), Blekinge (57), Jämtland (57) och Halland (56). Övriga län hade en inhemsk incidens mellan 26 och 51 fall per 100 000 invånare. Under den senaste tioårsperioden har det skett en generell ökning av antalet fall med campylobacterinfektion över hela landet.

Säsongsvariation

Antalet rapporterade fall med campylobacterinfektion brukar öka under sommaren. Den årliga ökningen under denna period inträffade även under 2014. Dock anmäldes ovanligt många fall av inhemsk smitta under december 2014 och januari 2015 jämfört med samma period under en genomsnittsvinter. Under samma period rapporterades en högre förekomst av campylobacter än vanligt även hos slaktkyckling. Det har senare visats att samma stammar av campylobacter cirkulerade bland både människor och kycklingar.

Utbrott

Under 2014 deltog Folkhälsomyndigheten i utredningarna av tre campylobacterutbrott.

  • I mitten av februari insjuknade 66 personer i magont, diarré, feber och ledvärk efter att ha ätit i en personalmatsal. Kökshygienen bedömdes vara allmänt mycket god och smittan antogs ha kommit in med någon grönsak.
  • I slutet av april besökte en förskolegrupp på 20 barn och några av deras familjemedlemmar en bondgård där de bjöds på bullar och opastöriserad mjölk. Några dagar senare insjuknade elva personer i magsjuka. Prover togs och campylobacter hittades hos såväl människor och djur som i miljön inne i ladugården. En enkätstudie genomfördes och den pekade på mjölken som smittkälla.
  • Under sommaren insjuknade sju personer i några familjer som fick sitt dricksvatten från en gemensam brunn. Campylobacter kunde påvisas både hos människorna och i vattnet och typning bekräftade att brunnsvattnet var smittkällan.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Den höga incidensen av human campylobacterinfektion i Sverige är ett stort problem för samhället. Under 2013 publicerades ett nationellt strategidokument för att minska antalet sjukdomsfall orsakade av campylobacter. Strategin som har arbetats fram av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket, Livsmedelsverket (SLV), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, gäller t.o.m. år 2017, och beskriver de åtgärder som myndigheterna anser angelägna inom den kommande femårsperioden.