Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2003

Efter fem års uppåtgående trend (1997-2001) har totalantalet rapporterade campylobacterfall sjunkit och ligger nu, liksom året innan, på en något lägre nivå.

Antalet personer som anmälts som smittade i Sverige ökade något. Följaktligen är andelen inhemskt smittade fall något större än tidigare år (37 %).

I jämförelse med året innan observerades en ökning av antalet anmälningar under hösten, i synnerhet under september månad. Köns- och åldersfördelningen överensstämmer med tidigare år. En rejäl ökning av antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion sågs i Gävleborgs län, vilket kan förklaras med det stora vattenburna utbrott (101 rapporterade fall) som skedde under vintern. Även på Gotland, i Jämtland, Sörmland och Värmland var ökningen uppenbar i jämförelse med 2002. Thailand var liksom tidigare det mest frekvent angivna utlandet för smitta med 14 % av samtliga fall.

Fem utbrott av campylobacterinfektion registrerades under 2003:

  • I januari insjuknade över 3 000 personer i Gävleborgs län efter att ha druckit förorenat vatten. Campylobacter kunde påvisas hos ett hundratal av dem.
  • I juni smittades fem personer i Värmland efter att ha ätit dåligt tillredd kyckling i samband med en bilracingtävling.
  • Samma månad insjuknade tio personer efter att ha ätit kycklingsallad i Stockholm.
  • I början av sommaren insjuknade sju personer i Västra Götaland. De hade deltagit i en skolutflykt och bland annat ätit korv. Ingen korv fanns kvar för provtagning.
  • I augusti insjuknade ett syskonpar och deras mamma efter att ha badat i en sjö i Gävleborgs län. Campylobacter kunde isoleras vid ett flertal tillfällen från sjön och dess utlopp.

Internationellt

Som område i stort observerades en minskning av antalet fall i EU. Det finns ingen gemensam trend mellan länderna. I nordliga länder som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien skedde en minskning, vilket även gällde i Spanien och Nederländerna. Däremot fortsätter den tidigare ökningen i Österrike, Tyskland, Frankrike och Irland.

I princip hela EU utgörs majoriteten av de anmälda campylobacterfallen av barn under fem år och då något övervägande pojkar. I stora delar av området ökar incidensen även i åldersgruppen 15-24 år.

Säsongsvariationen med en kraftig topp under sommaren är speciellt uppenbar i Norden. I andra länder är detta mönster mindre uttalat och skiljer sig från år till år.