Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2006

Antalet fall med campylobacterinfektion minskade under 2006 med 11 % jämfört med 2005. Totalt rapporterades 6 078 fall varav 29 % smittades i Sverige. De inhemska fallen minskade med 20 %. Flertalet av de fall som rapporterades smittade i Sverige anmäldes under sommarmånaderna juni-augusti. Incidensen minskade i alla län utom Blekinge och Uppsala län där en ökning sågs. Den största minskningen sågs i Jämtlands men även i Kalmar och Västmanlands län.

För anmälda fall med inhemsk smitta var de flesta i åldersgruppen 0–4 år (11 %), medan av det totala antalet anmälda fall fanns ett stort antal i åldersgruppen 20–24 år (11 %). Av samtliga rapporterade fall var drygt hälften män (53 %). I så gott som alla åldersgrupper övervägde andelen män. Mat och vatten angavs vara den huvudsakliga smittkällan. Av dem som smittats utomlands hade de flesta smittats i Thailand, Spanien och Bulgarien.

Förbättrade typningsmetoder

För att i framtiden bättre kunna studera smittvägar vid campylobacterinfektion har en utvärdering och optimering av befintliga typningsmetoder utförts vid SMI. Med en detaljerad mall (microarray), där samliga kända gener i Campylobacter jejunis arvsmassa fanns representerade, jämfördes befintliga DNA-baserade typningsmetoder med varandra. Studien visade att den så kallade pulsfältgelelektrofores-metoden (PFGE) med viss modifiering gav tillfredställande information om släktskap mellan olika campylobacterstammar. För framtida studier av smittvägar vid campylobacterinfektion kommer denna modifierade typningsmetod att användas vid SMI.