Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2007

Under 2007 rapporterades totalt 7 106 fall med campylobacterinfektion. Detta var jämfört med 2006 en ökning på 17 % och efter 3 år med lägre tal nådde vi 2003 års höga nivå. Inom Sverige smittades 2 140 personer, en ökning på 20 %. Variation av både totalantalet och antalet inhemska fall är svår att förklara. Då merparten av infektionsfallen är sporadiska, och då det inte görs en rutinmässig undertypning av Campylobacter, finns inte tillräckliga epidemiologiska kunskaper om orsaken till flertalet smittade fall.

Den största gruppen inhemskt smittade var 209 barn i åldern 0–4 år. Av det totala antalet rapporterade fall dominerade åldersgruppen 20–24 år (702 personer). Av samtliga rapporterade fall var drygt hälften män (53 %) och bland de inhemskt smittade var 57 % män. Män övervägde i så gott som alla åldersgrupper liksom under tidigare år.

Den huvudsakliga rapporterade smittkällan var mat. Under månaderna juni-september rapporterades fler inhemska fall än under årets övriga månader.
Incidensen ökade i ett flertal län. Den största ökningen sågs i Örebro, Norrbottens och Jönköpings län. I Blekinge län minskade incidensen mest.

Av dem som smittats utomlands hade de flesta smittats i Thailand, Spanien och Indien.

campylobacterinfektion

Figur. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion, totalt och inhemsk, 1997–2007.