Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2008

Under 2008 rapporterades totalt 7 692 fall med campylobacterinfektion. Av dessa hade 2 201 personer smittats i Sverige. Det totala antalet fall ökade med 7 % jämfört med 2007 medan ökningen bland de inhemskt smittade var 3 %.

Trender

Efter en minskning av totalt antal fall under början av 2000-talet sågs en ökning med 27 % mellan åren 2006 och 2008. Det var främst antalet smittade utomlands som ökat. Dessa ökade från 2006 med 35 % medan de inhemskt smittade ökade med 23 % (figur).

Ålder och kön

Bland de inhemskt smittade var liksom under tidigare år flest barn i åldersgruppen 0–4 år (418 barn). Av totalt antal fall var 1 459 personer mellan 20–29 år. Både bland dem som smittats inom landet och totalt var övervägde andelen män.

Smittväg

Mat var den huvudsakliga rapporterade smittkällan.

Smittland

Av de 5 220 som smittades utomlands under 2008 hade 1 260 smittats i Thailand, en siffra som speglar svenskarnas ökade resande till Sydostasien och att smittrisken troligen minskat på traditionella sydeuropeiska resorter. Andra länder där ett flertal personer smittades var Indien (560), Spanien (545) och Turkiet (530).

Tidsmässig spridning

Under månaderna juni-september rapporterades fler inhemska fall (1 338 personer) än under årets övriga månader sammanlagt. Totalt smittades flest personer under augusti månad.

Utbrott

Efter en företagsresa till Spanien insjuknade omkring 70 % av 47 deltagare. Det laboratorieverifierades att 13 personer av dessa hade campylobacterinfektion.
I Västernorrland sammanstrålade ett sällskap på 67 personer från hela landet. De åt en gemensam buffé och 8 personer insjuknade. Endast ett fall med laboratorieverifierad campylobacter är känt, eftersom deltagarna reste hem efter middagen.

Figur. Antal fall av campylobacterinfektion, utlandssmittade, inhemska och totalt 2001–2008.

Figur. Antal fall av campylobacterinfektion, utlandssmittade, inhemska och totalt 2001–2008.