Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2009

Under 2009 rapporterades totalt 7 179 fall med campylobacterinfektion, vilket var en minskning med 7 % jämfört med 2008. Antalet fall som rapporterades smittade i Sverige hade däremot ökat med 20 % och uppgick till 2 714.

Trender

Trots ökningen av inhemska fall 2009 visar en trendanalys en svagt signifikant nedåtgående trend på 10 % signifikansnivå av fall smittade i Sverige under den senaste 12-årsperioden med en genomsnittlig årlig minskning av incidensen på 0,5. Incidensen av totala antalet fall uppvisar ingen signifikant trend.

Ålder och kön

För det totala antalet fall var incidensen högst i åldersgruppen 20–29 år medan den högsta incidensen bland de inhemskt smittade sågs bland 40–49-åringar. Män dominerade i alla åldersgrupper bland de inhemskt smittade. Bland de som smittats utomlands rapporterades flest kvinnor i åldersgrupperna 15–19 och 20–24. I övriga åldersgrupper övervägde männen och det har sett likadant ut de senaste åren. Orsaken till den manliga dominansen när det gäller inhemsk campylobactersmitta är okänd.

Smittväg

Främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland och tidsmässig spridning

Av de 4 149 utlandsfallen smittades 1 147 (28 %) i Thailand, främst under december-april. Antalet som smittades i Thailand minskade jämfört med 2008 då 1 264 personer rapporterades. Trots att fler reste till Thailand (Rese- och Turistdatabasen, Resurs AB) under 2009 minskade alltså antalet fall. Många smittades också i Spanien (427 fall) och Turkiet (373 fall), framför allt under sommarmånaderna. Flest inhemska fall rapporterades under juli och augusti.

Utbrott

Efter en julmarknad, som besöktes av omkring 80 personer, insjuknade ett större antal av vilka 12 verifierades med campylobacterinfektion. Misstänkt smittkälla var opastöriserad mjölk.

I ett annat utbrott insjuknade 5 personer av 20 efter en privat fest där rostbiff misstänktes vara smittkällan.

I ytterligare ett utbrott insjuknade 10 personer med campylobacterinfektion efter att ha druckit förorenat vatten från en brunn.

Figur. Campylobacter, inhemska och total incidens 1998–2010.

Figur. Campylobacter, inhemska och total incidens 1998–2010.