Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2010

Under 2010 rapporterades totalt 8 001 fall med campylobacterinfektion. Av dessa smittades 3 143 i Sverige (33,4 fall per 100 000 invånare och år). De inhemska fallen ökade med 16 % jämfört med år 2009. År 2010 rapporterades fler smittade i Sverige än något år tidigare under det senaste decenniet.

Trender

En analys som gjordes 2009 visade en nedåtgående trend för de inhemska fallen sedan 1997 men ökningen av antalet inhemska fall 2010 bröt denna trend.

Ålder och kön

Bland de inhemskt smittade dominerade männen i alla åldersgrupper utom för 65-69-åringar, där kvinnorna övervägde. Männen dominerade också bland de utlandssmittade men i åldersgruppen med högst incidens (20 -24 år), dominerade kvinnorna (297 kvinnor och 231 män).

Smittväg

Främsta rapporterade smittkällan var mat.

Smittland och tidsmässig spridning

Ett ovanligt stort antal inhemska fall med Campylobacter inträffade under sommaren. Under den senaste tioårsperioden har aldrig ett så stort antal fall rapporterats under tiden maj-september (Figur 1).

campylobacterinfektion

Figur 1. Antal campylobacterfall smittade i Sverige per månad 2006-2010.

Antalet utlandssmittade ökade med 6,9 % jämfört med 2009 (Figur 2). Av de 4 454 som rapporterades smittade utomlands smittades 1 014 i Thailand. Många smittades också under resor till Turkiet (532 fall) och Spanien (530 fall).

Med hjälp av den svenska Rese- och turistdatabasen gjordes under 2010 en bedömning av risken att smittas med Campylobacter i olika länder under perioden 2007-2009. Campylobacterfallen vägdes då mot det totala antalet resor till det aktuella landet. Även om många smittades i Thailand var risken att smittas störst i Indien, Marocko och Indonesien. Risken var mycket lägre i Frankrike, Spanien, Grekland och Portugal. I Egypten, som tidigare sågs som ett högriskland, har risken att smittas varit lägre under senare år (Se artikel i EPI-aktuellt vol 9, nr 47, 25 november 2010).

campylobacterinfektion

Figur 2. Antal campylobacterfall smittade i Sverige och utomlands 1997-2010.

Utbrott

Efter en cykeltävling i Mellansverige i juni insjuknade 13-14 personer i magkramper och hög feber. En person sjukhusvårdades. Två fall konfirmerades med Campylobacter. Misstänkt smittkälla var en rotsakspytt med kyckling som serverades vid mål.

Fyra personer från två olika sällskap som ätit på en restaurang i Västra Götaland i maj var laboratoriepositiva för Campylobacter.