Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2011

Campylobacter är den vanligaste orsaken till bakteriell gastroenterit i Sverige. Bakterien, som sprids fekal-oralt via framför allt förorenat vatten eller förorenad mat, är zoonotisk och utsöndras via avföringen hos ett flertal olika djurarter och hos infekterade människor. Det finns flera olika typer av Campylobacter, men som humanpatogen är C. jejuni och C. coli vanligast och någon typning utförs normalt inte. Smittdosen är låg och även om symtomen vanligtvis avtar efter någon vecka, kan bakterien utsöndras via feces i omkring tre veckor.

Otillräckligt tillagad kyckling eller opastöriserad mjölk har ofta associerats till spridning av Campylobacter. Dessutom är bakterien den mikroorganism som oftast diagnostiseras vid vattenrelaterade utbrott i Sverige.

Utfall och trend

Under 2011 rapporterades 8214 fall av campylobacterinfektion i Sverige. Omkring 40% av alla fall var smittade i Sverige och det var som tidigare år under sommarmånaderna som flest personer insjuknade.

Mellan 1998 och 2006 minskade incidensen av inhemsk campylobacterinfektion, men sedan 2006 har incidensen/100000 invånare stadigt ökat för att under 2010 och 2011 stabiliseras kring 33 fall. Då antalet inhemska fall modellerades mot tid (negativ binomial-regressionsanalys) kunde inte någon signifikant trend i antal fall ses mellan åren 1998 och 2011.

Sedan år 2009 har incidensen för utlandssmittade fall av campylobacterinfektion ökat. Men om de utlandssmittade fallen relateras till antal fall/100 000 resor och år (det vill säga så kallad reseincidens, eller risk), istället för antal fall/100 000 invånare och år (incidens), kan en nedåtgående trend ses. Risken att bli sjuk vid en resa har således minskat under de senaste åren, men eftersom fler personer reser rapporteras ändå fler fall.

Ålder och kön

Under 2011 rapporterades fler män än kvinnor med Campylobacter i alla åldersgrupper utom i åldrarna 15-24 år samt åldersgruppen 90-94 år.
Av de inhemskt smittade fallen dominerade män utom i åldersgruppen 75-79 år samt 90 år och äldre. Bland de fall som smittades utomlands dominerade kvinnor i åldersgrupperna 15-29 år. Övriga åldersgrupper dominerades av män.

Smittland

En knapp majoritet av alla fall av Campylobacter i Sverige under 2011 blev smittade utomlands (56%). Av de utlandssmittade fallen blev de flesta smittade i Thailand (21%), Spanien (14%) och Turkiet (13%).

Geografisk spridning i Sverige

Sett till antal fall av campylobacterinfektion under 2011 dominerade Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Länen Västra Götaland, Dalarna, Stockholm, Skåne och Halland hade alla en incidens/100 000 invånare i intervallet 94-97 fall. Jämtland var det enda län där andelen inhemska fall översteg andelen utlandssmittade. För Gotland, Västernorrland och Örebro län var ungefär lika många inhemska som utlandssmittade fall. Bland de län där störst andel av rapporterade fall var associerade med resa utomlands återfanns framför allt Norrbotten, Uppsala, Östergötland, Blekinge och Stockholm.

Säsongsvariation

Historiskt sett brukar antalet rapporterade fall av Campylobacter öka under sommarmånaderna, speciellt juli och augusti, och så var det även under 2011. Dock rapporterades det under augusti och september 2011 rekordmånga fall av inhemsk campylobacterinfektion.

Antalet utlandssmittade fall låg under 2011 på en relativt stabil nivå under hela året. Emellertid skedde en mindre ökning i januari och en lite större ökning under augusti, då många svenskar förmodligen kom hem från sina semesterresor. Endast under juli, augusti och september var det fler inhemska fall än utlandssmittade.

Utbrott

Ett utbrott av Campylobacter jejuni kom under 2011 till SMI:s kännedom. Utbrottet inträffade i Västmanland i februari och smittkällan bedömdes vara opastöriserad mjölk. Totalt 13 personer insjuknade och hos 9 av dem kunde bakterien påvisas i feces.

Analys

Den höga incidensen av human campylobacterinfektion i Sverige innebär ett stort problem för samhället. Under 2012 kommer därför en myndighetsgemensam handlingsplan, som syftar till att ta fram prioriterade åtgärder för att minska incidensen, att publiceras. Med hjälp av handlingsplanen ska bland annat kunskapsluckor identifieras, informationsunderlag tas fram och kommunikation mellan berörda intressenter förbättras.

Det pågår även ett myndighetsprojekt för att identifiera betydelsefulla källor till human campylobacterinfektion. Projektet initierades eftersom incidensen av campylobacterinfektion i Sverige fortfarande är hög, trots att det har genomförts insatser mot smittspridning inom kycklingindustrin. För att kunna analysera och värdera olika smittkällor kommer prover att samlas in såväl från människor som från djur och miljö. Med hjälp av molekylärbiologisk typning och statistisk analys ska sedan identifierade fall relateras till respektive smittkälla, vars betydelse för incidensen då kan uppskattas.