Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2018

Sammanfattning och bedömning

Totalt rapporterades 8 132 fall i Sverige 2018 motsvarande en incidens av 80 fall per 100 000 invånare. Det är det lägsta antalet fall på fem år och minskningen ses både bland fall smittade i Sverige och i utlandet (figur 1). Sett över en längre tidsperiod ses dock en ökning av incidensen för fall smittade i Sverige. Mindre än hälften (45 procent) av fallen smittades i Sverige och incidensen för inhemskt smittade fall var 36 fall per 100 000 invånare. Under 2018 följer antalet fall smittade i Sverige, med undantag för ett utbrott under november kopplat till kyckling, åter den säsongsvariation som sågs innan utbrotten 2015–2017 (figur 2). Under 2018 var incidensen högst i region Gotland och region Kalmar och lägst i region Västernorrland (figur 3). Liksom tidigare år rapporterades fler män (55 procent) än kvinnor med campylobacterinfektion och incidensen är högre bland vuxna än bland barn (figur S1). I mitten av november 2018 sågs en ökning av humanfall vilken sammanföll med rapporter om ökad förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Utredningen av utbrottet visade att campylobacter i prov från sjukdomsfall och från kyckling från tre olika slakterier var i det närmaste genetiskt identiska. Gemensamt för de tre slakterierna är att de slaktar kycklingar från uppfödare som i sin tur fått fåglarna levererade från ett och samma kläckeri. Vid provtagning av fåglar i kläckeriets värpstall har man hittat campylobacter med en av de två sekvenstyper som återfanns hos sjukdomsfallen (ST-148).

Under vecka 11 och vecka 34 2018 artbestämdes och typades 119 isolat av campylobacter från personer som smittats i Sverige och alla utom ett identifierades som C. jejuni. Av isolaten bedömdes 31 procent tillhöra något av de tio kluster som identifierades, motsvarande siffra för 2017 var 38 procent (nio identifierade kluster). Förändringen mellan åren är inte statistiskt säkerställd. En mer detaljerad jämförelse av isolaten från vecka 11 2018 visade att knappt hälften var genetiskt mycket nära besläktade (klustrar) med isolat från en stor kycklingproducent. Samtidigt som Folkhälsomyndighetens insamling av isolat från personer v 34 analyserade Livsmedelsverket färsk kyckling från butik. Vid jämförelse var en tredjedel av isolaten från personer smittade i Sverige genetiskt mycket nära besläktade med isolat från färskt kycklingkött (se länk nedan).

Sammanfattningsvis minskade incidensen av campylobacterinfektion under 2018. Viktiga åtgärder för att reducera antalet fall av campylobacter är minska förekomsten av campylobacter i kycklinguppfödningen och att ha en god livsmedelshygien vid tillagning.

Figur 1. Incidensen av campylobacterinfektion under åren 1999-2018 för fall smittade i Sverige och utomlands samt trendlinje1 för fall smittade i Sverige.

Figur 1. Incidensen av campylobacterinfektion under åren 1999-2018 för fall smittade i Sverige och utomlands samt trendlinje1 för fall smittade i Sverige.

1 Trendanalys är genomförd som generell regressionsmodell med antal fall justerat för befolkningsstorleken som utfall och tiden som förklarande variabel, den antagna fördelningen för antalet fall i regressionsmodellerna är negativ binomial.

Figur 2. Antalet rapporterade inhemska fall av campylobacter per månad under åren 2014–2018 jämfört med medeltal för respektive månad under åren 2010–2013.

Figur 2. Antalet rapporterade inhemska fall av campylobacter per månad under åren 2014–2018 jämfört med medeltal för respektive månad under åren 2010–2013.

Figur 3. Incidens av campylobacterinfektion 2014–2018 för fall smittade i Sverige. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare. Det finns regionala skillnader i incidens och sett över en femårsperiod är incidensen högst region Gotland och region Kalmar och lägst i region Västernorrland.

Figur 3. Incidens av campylobacterinfektion 2014–2018 för fall smittade i Sverige. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare. Det finns regionala skillnader i incidens och sett över en femårsperiod är incidensen högst region Gotland och region Kalmar och lägst i region Västernorrland.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Epidemiologisk typning av campylobacterisolat insamlade vecka 11 2018 (PDF, 580 kB)
Campylobacter från butik och klinik – jämförelser i augusti 2018
Campylobacterutbrott nov 2018–jan 2019