Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Totalt rapporterades 3 434 fall av campylobacter 2020 vilket motsvarar en incidens av 33 fall per 100 000 invånare. Det är det lägsta antalet fall sedan 1998 och minskningen sågs både bland smittade i Sverige och utomlands (figur 1). Minskningen jämfört med 2019 var större bland utlandssmittade (76 procent) än bland smittade i Sverige (15 procent).

Medianåldern bland fall smittade i Sverige var 47 år (spridning 0–96 år) under 2020 och fler män (58 procent) än kvinnor smittades. Denna könsfördelning gällde för samtliga ålderskategorier. Incidensen var högst i åldersgruppen 1–4 år följt av personer i åldrarna 50-69 år (figur 5).

Säsongsmönstret avvek från tidigare år. Utlandssmittade stod för 73 procent av fallen under årets tre första månader och 6 procent under återstoden av året (figur 2). Antalet inhemskt smittade uppvisade ett tydligt säsongsmönster om än på nivåer som under delar av året var betydligt lägre än normalt (figur 3).

Under året inträffade ett större utbrott av campylobacter, som pågick fram till senhösten, vilket bidrog till ett ökat antal fall smittade i Sverige under årets andra halva. Utbrottet noterades genom en ökning av fall i augusti i hela landet och föregicks av en ökad andel campylobacter i slaktkycklingflockar. Smittkällan var främst kopplad till en stor kycklingproducent där dåligt rengjorda transportburar angavs som en orsak. Förorenade transportburar har tidigare varit orsak till utbrott, som det större utbrottet 2016–2017. Under 2020 var incidensen högst i region Kronoberg och lägst i region Västernorrland men i samtliga regioner utom Norrbotten och Västerbotten var incidensen lägre än någon gång under perioden 2014–2019 (figur 4).

Det mikrobiella övervakningsprogrammet för typning av isolat fokuserade under 2020 på två perioder, under mars (vecka 11–12), respektive augusti (vecka 32–35). I mars karaktäriserades 55 isolat där endast två isolat klustrade och tyder på att majoriteten av fallen var sporadiska. Under augusti karaktäriserades 335 isolat där 36 procent (n=119) ingick i något kluster. Det största klustret tillhörde ST19 (n=55) som var den dominerande typen under höstens utbrott. Även det näst största klustret (ST45, n=21) var kopplat till utbrottet. Under augusti inkom isolat från personer med rapporterad yrkesrelaterad smitta inom kycklingproduktionen. Dessa personer bar på isolat från identifierade utbrottsstammar vilket ger belägg för smittans närvaro i och spridning från produktionsled.

Sammanfattningsvis var incidensen av campylobacterinfektion både avseende fall smittade i Sverige och utlandssmittade mycket låg under 2020. Under andra halvåret skedde en ökning av antalet smittade i Sverige på grund av ett utbrott orsakat av förorenad kyckling. Viktiga åtgärder för att reducera antalet fall av campylobacter är att minska förekomsten av campylobacter inom kycklingnäringen och att ha en god livsmedelshygien vid tillagning.

Figur 1. Incidensen av campylobacterinfektion under åren 1998–2020 för fall smittade i Sverige, utomlands samt totalt.

Linjediagram över incidensen av campylobacter. Topp 2016, kraftig nedgång 2020

Figur 2. Antalet fall smittade i Sverige och utomlands per månad under 2020 samt månadsvisa medianvärden för perioden 2010–2019.

Stapeldiagram över fall av campylobacter per månad. Flest inhemska fall på sommaren, flest utländska början av året.

Figur 3. Antalet campylobacterfall smittade i Sverige per månad under åren 2014–2020 jämfört med medeltal för respektive månad under åren 2007–2013.

Linjediagram över antalet fall av campylobacter per månad översenaste åren. Alltid topp på sommaren.

Figur 4. Incidensen av campylobacterinfektion 2014–2020 för fall smittade i Sverige. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare.

Kartor över spridningen av fall av campylobacter över Sverige. Relativt jämn spridning.

Figur 5. Incidensen av campylobacterinfektion per kön och åldersgrupp för fall smittade i Sverige 2020.

Stapeldiagram över fördelningen av campylobacter på kön och åldersgrupp.. Pojkar 1-4 år dominerar.

Figur 5. Incidensen av campylobacterinfektion per kön och åldersgrupp för fall smittade i Sverige 2020.

Läs mer