Campylobacterinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Campylobacterinfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 5 165 fall av campylobacterinfektion motsvarande en incidens av 49 fall per 100 000 invånare vilket är en ökning jämfört med 2021 (n=4 059; incidens 39) (figur 1). Majoriteten (57 procent) smittades i Sverige. Andelen fall smittade utomlands mer än dubblerades jämfört med 2021 och närmade sig nivåer före pandemin, medan andelen smittade i Sverige låg på samma nivå som under 2021. Sett till alla fall var incidensen högre bland män än kvinnor i samtliga åldersgrupper förutom i åldersgrupperna 15–29 år (figur 2). Incidensen var högst i åldersgrupperna 50–69 år. För kvinnor var incidensen högst i åldersgruppen 20–24 år (66 fall per 100 000 invånare) medan männen toppade i åldersgruppen 50–59 år (82 fall per 100 000 invånare). Under 2022 varierade incidensen i regionerna mellan 38 och 65 fall per 100 000 invånare, högst incidens hade Kronoberg och lägst hade Uppsala (figur 3).

Säsongsmönstret för fall smittade i Sverige var typiskt för campylobacterinfektion under året med flest fall under juli-september (figur 4). Ökningen under sommaren föregicks av en ökning av andelen positiva fynd av campylobacter i slaktkycklingflockar. Under hela 2022 rapporterades få utlandssmittade fall jämfört med 2010–2019, särskilt under årets första månader. Det vanligaste smittlandet var Spanien (n=527), följt av Turkiet (n=169) och Grekland (n=166).

Efter en ökning av fall smittade i Sverige under hösten 2022, utan någon tydlig signal om ökning i svenska kycklingflockar, genomfördes en riktad insamling av isolat från fall smittade i Sverige under november. Typningen och släktskapsanalysen visade att 11 av 26 typade isolat tillhörde ett kluster av sekvenstyp 227, vilken är en i Sverige tidigare okänd sekvenstyp. I senare typningsanalyser påvisades dock den ovanliga typen ST227 även hos svensk kyckling och ett nära genetiskt släktskap med isolat från humanfallen kunde konstateras. Ökningen i antalet fall under hösten var sannolikt och till stor del orsakad av en ökad förekomst av ST227 i inhemsk kyckling.

Under 2022 genomfördes ingen insamling av campylobacterisolat inom det mikrobiella övervakningsprogrammet (som pågick under åren 2017–2021).

Viktiga åtgärder för att reducera antalet fall av campylobacter är att minska förekomsten av campylobacter inom kycklingnäringen och att ha en god livsmedelshygien vid tillagning.

Figur 1. Incidensen av campylobacterinfektion smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där smittland är okänt samt totalt smittade under åren 2013–2022.

Incidensen för smitta i Sverige var högst under 2015-2018. Utlandssmitta ökade under 2022. Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 2. Incidensen av campylobacterinfektion per kön och åldersgrupp under 2022.

Incidensen är högre bland män än kvinnor i samtliga åldersgrupper förutom i åldersgrupperna 15–29 år.

Figur 3. Incidensen av campylobacterinfektion per region under 2022 i fallande ordning samt medelvärde för 2019-2021.

Högst incidens 2022 hade Kronoberg följt av Jämtland. Högst medelvärde under perioden 2019-2021 hade Örebro. Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 4. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion smittade i och utanför Sverige per månad under 2022 samt månadsvisa medianvärden under åren 2010–2019.

Flest fall smittade i Sverige rapporterades i juli-september. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer